top of page

DIE GEVOLGE VAN SKEPPER-VERWERPING
 
Spr 8:35,36

“Want hy wat my vind, het die lewe gevind en verkry 'n welbehae van die Here.  Maar hy wat my mis, benadeel sy eie lewe; almal wat my haat, het die dood lief.”

‘n Lewe sonder ‘n diepgaande kennis van, en ‘n ernstige verhouding met jou Skepper, is soos die eet van papgekookte kool -  sonder voedingswaarde, smaakloos en dood. Lewe in sy volheid, sonder gehoorsaamheid aan die Lewegewer, is onmoontlik. Hy wat die Skepper kies as Meester van sy hart, het die ware sin van die lewe ontdek. Deur God te vervang met enige ander god, denkwyse óf lewensfilosofie, is dieselfde as om die dood lief te hê.

Eseg 33:11

“Sê vir hulle:  So waar as Ek leef, spreek die Here Here, gewis, Ek het geen behae in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe.  Bekeer julle, bekeer julle van jul verkeerde weë!  Waarom tog wil julle sterwe, o huis van Israel?”

God skep geen behae daarin om sondaars te sien sterf nie. Hy wil eerder sien dat almal gered word. Dit sal nie God se skuld wees wanneer sondaars eendag met vuur en swael verbrand en vernietig word nie, maar hul eie skuld. God wil aan almal die ewige lewe gee, maar in geregtigheid, nie in sonde en rebellie nie.

Hand 17:30,31

“God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat Hy 'n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek.”

Onse God, is 'n genadige God, en tye van onkunde was oorgesien. Maar daar kom 'n uur wanneer God móét optree (oordeel) om ongeregtigheid (ongehoorsaamheid aan Sy wil) te straf. Dit is om hierdie rede dat God se laaste waarskuwingsboodskap aan die Wêreld gegee moet word.

DIE EERSTE ENGEL SE BOODSKAP
 
Openb 14:6

“En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.”

Hierdie engel bring die boodskap op so ‘n manier (in die middel van die lug) dat die hele wêreld (al die bewoners van die aarde) dit kan raaksien. Let daarop dat hierdie ‘n ewige evangelie is, wat beteken dat die boodskap daarvan nie verander nie, maar altyd dieselfde is, met dieselfde voorwaardes wat in alle eeue geld.

1.  ‘N EWIGE EVANGELIE (OPENB 14:6)

Gal 1:6-8

“Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na 'n ander evangelie toe, terwyl daar geen ander is nie;  behalwe dat daar sommige mense is wat julle in die war bring en die evangelie van Christus wil verdraai.  Maar al sou ons of 'n engel uit die hemel julle 'n evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees!”

Daar is slegs één Evangelie - die van Jesus Christus en Hom as Gekruisigde, gestorwe en opgestane uit die dood. Enige afwykende idees omtrent Jesus se Verlossingsplan kom direk van die duiwel af!

Hierdie boodskap is ewig, omdat dit met ewige waarhede te doen het. In 'n Tyd waarin aanbidding van die Dier (Openb 13) op die mensdom afgesmeer word (as waarheid), roep God se Ewige Evangelie die mens om [1] God te vrees, [2] God te aanbid, en [3] geen ander wese bo die Skepper-God te gehoorsaam of te vereer nie!

DIE BLOEDLYN VAN DIE EWIGE EVANGELIE

Hierdie is nie 'n nuwe Evangelie nie, maar dieselfde as wat [1] Adam en Eva (Gen 3:15), [2] Abraham (Gal 3:8), [3] die kinders van Israel (Hebr 4:1,2) en [4] elke opkomende geslag gehoor het. In sy ontvouing maak die Ewige Evangelie voorsiening in al die behoeftes van elke opkomende geslag van die wêreld, watter krisis hulle ookal mag ondervind!  
 
1.    Vir Adam en Eva was dit die belofte van die Saad (Gen 3:15),

2.    Vir Abraham was dit sý Saad waarin al die nasies van die wêreld geseën sou word (Gen 12:2,3; 17:5-8; 22:16-18; Gal 3:13-16),

3.    Vir Israel was dit die Messias wat die mens sou red van die vloek van die sonde (nl. Die ewige dood) en 'n ewige koninkryk van geregtigheid sou oprig (Luk 3:1-38; Hebr 4:1-11),

4.    Vir die vroeë Christene was dit Jesus Christus in wie die profesiëe hul vervulling gekry het, wat die sonde van die wêreld aan die kruis weggeneem, uit die dood opgestaan het en as Middelaar voor God vir hulle intree (Hebr 9:23-26),

5.    Vir die vervolgde gelowiges in die Middeleeue, was dit Jesus, die Leidsman en Voleinder van hulle geloof (Hebr 11:36-40; 12:1-3),

6.    Vir die gelowiges ná die einde van Pouslike heerskappy (1798 - 1844), was dit die Regter wat die wêreld in Geregtigheid sal oordeel (Dan 7:8-12,21-27; 8:13,14; Openb 10:1-11) en laastens;

7.    Vir die wat in die Tyd van die Einde (ná 1844, die laaste gedeelte van die wêreld se geskiedenis) leef, is dit Jesus, die Regter én die Koning van die konings wat op Sy wit perd sal kom met die wolke, om sy getroue kinders (Openb 17:14; 19:11-17 -  hulle "wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar" - Openb 12:17; 14:12), te red van afvallige Babilon (met haar merk van gehoorsaamheid aan die Dier -Openb 20:4,6).

2 Kor 11:3,4 

“Maar ek vrees dat, net soos die slang Eva deur sy listigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus.  Want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig as wat ons verkondig het, of as julle 'n ander gees ontvang as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie as wat julle aangeneem het, laat julle jul dit goed geval.”
 
Daar is net één Evangelie, met net één Verlosser, nl. Jesus Christus, die Seun van God, wat ook Seun van die Mens is. Hy word ondersteun in die Verlossingsplan deur slegs één Gees - die Heilige Gees wat van die Skepper-God kom. Hy is ook Jesus se enigste en ware Plaasvervanger op aarde, wat deur die Heilige Skrifte tot ons spreek (Joh 14:16,17,26; 16:7-14).

2 Kor 11:13-15

“Want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders wat hulleself verander in apostels van Christus.  En geen wonder nie!  Want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig.  DIt is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie.  Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke.”

Enige iemand wat die Evangelie van Jesus verdraai, of ‘n ander verlossingsmetode aan die mens voorhou, is reeds deur Satan bedrieg en tree dus as sy agent, namens hom op.

2 Tim 1:8-10

“Skaam jou dan nie oor die getuienis van onse Here of oor my, sy gevangene nie, maar ly saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping, nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade wat ons van ewigheid af in Christus Jesus geskenk is, maar wat nou geopenbaar is deur die verskyning van ons Verlosser, Jesus Christus, wat die dood tot niet gemaak het en die lewe en die onverderflikheid aan die lig gebring het deur die evangelie.”

Ons word almal deur genade gered, wat van Ewigheid af in Christus geskenk is. Sy mag oor die dood, maak onverderflikheid vir die berouvolle sondaar wat in Hom glo, 'n werklikheid.

2.  VREES GOD EN GEE HOM HEERLIKHEID
(OPENB 14:7a)


Openb 14:7a

“En hy het met 'n groot stem gesê:  Vrees God en gee Hom heerlikheid, ...”
 
Ons lojaliteit moet nie aan die Draak, Dier of Valse Profeet, behoort nie. Ons moet God vrees en Hom die heerlikheid gee.

2 Kon 17:32-34

“Hulle het die Here ook gevrees en vir hulle priesters van die hoogtes uit al hul stande aangestel, wat vir hulle in die tempels van die hoogtes diens doen.  Hulle het die Here gevrees en hulle eie gode gedien volgens die gebruik van die nasies waar hulle vandaan weggevoer is. Tot vandag toe handel hulle volgens die vroeëre gebruike:  hulle vrees die Here nie, en handel ook nie volgens hulle insettinge en volgens hulle gebruike nie, of volgens die wet en volgens die gebod wat die Here die kinders van Jakob beveel het, aan wie Hy die naam Israel gegee het.”

Heidense nasies was na Samaria ingevoer. Omdat hulle die gebied van Israel ingebring is, waar die mense veronderstel was om die Skepper-God te aanbid, is hulle geleer om die Gebod van die Here te leer ken en te gehoorsaam. Hulle het die Here "gevrees" (erken) maar terselfdertyd hulle heidense gode aanbid en gruwelike praktyke nagevolg. God aanvaar nie sulke aanbidding nie - dis of alles, of niks.

Spr 2:1,5

“My seun, as jy my woorde aanneem en my gebooie by jou bewaar, dan sal jy die vrees van die Here verstaan en die kennis van God vind.”

Geen mens kan werklik God en afgode gelyk aanbid nie. ‘n Dieper begrip van die karakter van God (soos in Sy wet uitgedruk), help ons om die vrees van die Here te verstaan.

Spr 3:1,5-8

My seun, vergeet my onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar; vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie.  Ken Hom in al jou weë, dan sal Hy jou paaie gelyk maak.  Wees nie wys in jou eie oë nie;  vrees die Here, en wyk af van die kwaad; dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente.”
 
Om die Here te vrees, is om Sy gebooie te gehoorsaam en Hom ten volle te vertrou met ons hele lewe. Nie net ons geestelike lewe nie, maar ook ons daaglikse lewe moet aan Hom gegee word. Die vrede van God bied ware genesing (vergifnis en vrede) en verkwikking (herstel en nuwe krag) vir die siel.

1 Kor 6:19,20

“Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?  Want julle is duur gekoop.  Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort.”

Ons moet die genade van God nie goedkoop ag nie, want ons is duur gekoop - met die bloed van die Seun van God. Om God te verheerlik beteken dat ek my liggaam ook aan Hom toewy. Ek kan nie God met die verstand dien, en Satan met die liggaam nie - die hele wese moet aan God onderwerp word, tot Sy eer en verheerliking.

Kol 3:17,23

“En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom. ...En wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie.”

Die persoon wat onder Satan se beheer staan, is egosentries - al wat vir hom bestaan, is die eie-ek. Maar hy wat Jesus as Heer en Meester aanvaar het, se hele wese (wat hy dink, doen of sê), sal sy Skepper en Verlosser verheerlik (Matt 5:16).

3.  DIE OORDEEL VAN GOD (OPENB 14:7b)

Openb 14:7a,b

“En hy het met 'n groot stem gesê:  Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom.”

Waarom moet ons aan God heerlikheid en eer betoon? Want Sy oordeel oor sonde, sondaars en Babilon, het aangebreek en Hy sal regverdig oordeel.
 
2 Kor 5:10

“Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad.”

Elke mens moet rekenskap gee aan Christus, van wat hy met sy lewe gedoen het, want God is die Gewer van die lewe. Elke mens sal verantwoordelik gehou word vir die soort lewe wat hy gevoer het. Omdat elkeen ‘n vrye keuse het, kan hy kies wie hy wil dien en hoe hy sy dagtaak uitvoer. Menslike keuse word deur die liggaam uitgevoer ten behoewe van, of ten skade van andere en van God.  

Joh 5:28,29

“Moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom ‘n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling.”

Wanneer Jesus op die wolke verskyn, bring Hy sy loon met Hom saam om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees (Openb 22:12). Hierdie lewe wat ons nou leef, is net ‘n geleende lewe. Ons moet in hierdie lewe ‘n keuse maak vir God, of teen God. Die keuse wat ons nou maak, sal bepaal wat my lotsbestemming gaan wees - of die opstanding tot die lewe, of die opstanding tot die veroordeling.

 

As ek nie met die kort geleende lewe vertrou kan word nie, sal God ook nie die groter en ewige lewe aan my kan toevertrou nie, en anders om.

 

Gaan na die volgende studie:  DIE STANDAARD VAN GOD IN DIE OORDEEL

bottom of page