top of page

2.  TEKENS IN DIE MENSDOM

2 Tim 3:1-5    
“Maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom.  Want die mense sal liefhebbers van hulleself wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God; mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloën het.  Keer jou ook van hierdie mense af.”

Dit is so goed of ons het een van ons daaglikse koerante gelees. Volgens Paulus sal hierdie dinge veral in die Laaste Dae toeneem. Leef ons dan nie in die Laaste Dae nie? Ons leef in die tyd van die sewende kerk (Laodicea), tussen die sesde en sewende seëls (net voor die hemel toerol soos ‘n boek) en net voor die sewende trompet wanneer Jesus sy ewige koninkryk in besit sal neem.

1 Tim 4:1    
“Maar die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang.”

1.    Duiwelaanbidding neem toe in die wêreld! Prof. Charl Cilliers van die dept. Kriminologie aan Unisa het gesê: “Dit is ‘n wêreldtendens - Jeugmisdaad neem skrikwekkend toe... Die jeug word deur ‘n bose mag besit.” Soos uitgesaai op Monitor, die oggend-aktualiteitsprogram van Radio Sonder Grense (die Afrikaanse Radiostasie van die SAUK, om 7:20 vm. op 9 Okt. 1997).

“Dave Griessel het die eerste Suid Afrikaanse Satanistieste priester in 1980 geword. Hy het daarop geroem dat daar meer as 165,000 aktiewe Sataniste in 40 selgroepe regoor die land was. ‘n Ander Satanis, Phil Botha, het hierdie getal bevestig. (Jonker, 1993: 46)” Lien Els en Kobus Jonker, Satanism in South Africa, Amabhuku Publications (Pty) Ltd., Lynnwood Ridge Pretoria, 2000, bl. 43.

Satanistiese sentrums is oopgevlek in Bloemfontein, Pretoria, Pietersburg, Port Elizabeth, Queens Town, ens. Die sentrums word veral deur hoërskool jeug en skoolverlaters, ondersteun (almal ondergronds, natuurlik). Die SAPD het ‘n spesiale Taakmag teen Satanisme op die been gebring, om te probeer om die ondergrondse bedrywighede hok te slaan.

2.    Oosterse Transidentale Meditasie (T.M.) neem skrikwekkend toe in die Weste, veral onder studente. Maharishi Mahesh Yogi, die stigter van T.M. sê dat die Hindoe-god Khrishna, aangedui het dat T.M. die “enigste weg tot verlossing en sukses is.” T.M. word veral gebruik om die gespanne persoon te lok tot Hindoeisme. Baie van die sogenaamde Joga-posisies, word gebruik om die “innerlike self” (meesters / geeste wat met jou praat), te ontdek. Levitasie (om in die lug te hang sonder ondersteuning) word deur die Maharashi International University aangebied waar al die studente en dosente T.M. toepas. Die Hindoe filosofie en godsdiens word deur honderde seminare vir opvoeders, gesondheidspersoneel, besigheids- en regeringsleiers, taakmagte, huisvroue en kinders aangebied.  T.M. staan bekend onder verskeie name soos die:
- Students International Meditation Society (SIMS),
- American Foundation for the Science of Creative Intelligence (AFSCI),
- Spiritual Regeneration Movement (SRM),
- International Meditation Society (IMS),
- Maharashi International University (MIU), en die
- World Plan Executive Council (WPEC).
Al hierdie organisasies het hul ten doel om 3600 T.M. Sentrums regoor die wêreld te stig, met een instrukteur vir elke 1000 persone in die wêreld.
 
3    New Age Beweging: Hierdie beweging spits hom veral toe op geestelike lektuur, waarin dit die Christelike geloof se uniekheid stelselmatig afbreek met “feitelike” kritiek oor die Bybel en Jesus, as Christelike Leier en Held. Sogenaamde “bewyse” dat Hy nooit uit die dood opgestaan het nie, óf nooit werklik aan die kruis gesterf het nie word voorgehou.  

Massas boeke verskyn op boekrakke wat jou stap vir stap leer om breinkrag te verbeter, charkas (kragpunte in jou liggaam) te ontdek, en met die geestemeesters uit die geesteswêreld (die heelal), kontak te maak (alles deel van die Hindoe Filosofie en Godsdiens).

Matt 24:6-8       
“En julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind, maar dit is nog nie die einde nie.  Want die een nasie sal teen die ander opstaan en die een koninkryk teen die ander; en daar sal hongersnode wees en pessiektes en aardbewings op verskillende plekke.  Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte.”

Die twee Wêreldoorloë in die 20ste Eeu (±70 miljoen dood), en die Golfoorlog, getuig dat nasies in opstand is teen mekaar! So te sê elke wêrelddeel, beleef stakings, opstande, oorloë, en smag na selfbeskikking (“Demokrasie”). Volgens Jesus gaan die dinge in intensiteit toeneem, hoe nader ons aan die einde van die wêreld se sondige bestaan kom. Dit is ook deel van die vervulling van die 7de Trompet. (Sien lesing: “Die Sewe Trompette”)

Dan 12:4    
“En jy, Daniël, hou die woorde geheim en verseël die boek tot die tyd van die einde toe; baie sal dit deursoek, en die kennis sal vermeerder.”

 

Alhoewel die teks spesifiek na Bybelkennis verwys, het daar ‘n kennis ontploffing plaasgevind met die industriële rewolusie. Die uitvinding van die rekenaar, het die mens in tegnologiese en wetenskap, ontsaglike kennis bygekry. Slegs 150 jaar gelede was die stoomenjin uitgevind, en vandag stuur ons mense die ruimte in.

Die profesieë van die Bybel word met belangstelling ondersoek, veral dié wat handel oor die einde van die wêreld. Deel van die ondersoek van alle profesieë (Bybels en buite-Bybels) is aan milleniumkoors (bygeloof) te wyte. God het ook aan die mens ‘n innerlike drang gegee om die profesieë te ondersoek, sodat ons Sy plan vir ons toekoms kan verstaan.

Matt 24:14    
“En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.”

Die goeie nuus van Jesus as Verlosser van die wêreld, word veral nou, in die 21ste eeu, regoor die aarde gestuur deur tegnologiese wonders soos die radio, TV, sateliet-uitsendings en die Internet wat alle mensgemaakte struikelblokke uit die weg ruim. Die hele wêreld hoor die ewige evangelie as ‘n getuienis - dit sê nie dat almal dit met ope arms sal ontvang nie.

 

Ons leef voorwaar in die tone van die beeld van Daniël 2 net voor die Rots kom!

 

Gaan na die volgende studie:  VALSE PROFETE EN VALSE CHRISTUSSE

bottom of page