top of page

16. SOPIES UIT DIE BEKER VAN BABILON
 
DIE HOER VAN OPENBARING


In Openb 17 word 'n vrou wat met purper en skarlaken geklee is, vir ons voorgehou. Sy sit op 'n skarlaken rooi dier. In haar hand is 'n goue beker, "vol van gruwels en die onreinheid van haar hoerery."  Wie is hierdie groot hoer vir wie Johannes hom so "uitermate verwonder?"

SLEUTELS VAN PROFESIE

2 Kor 11:2

“Want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind, om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel.”

Die Kerk van God word as 'n Jong vrou / maagd voorgestel wat gereed maak om haar bruidegom te ontmoet. In Openb 12 skenk sy as vrou, geboorte aan ‘n manlike Kind (Jesus).

Openb 19:7,8

Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak.  En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.”

Die Lam (Christus) is die Bruidegom. Die Lam se Vrou (Ware Kerk) is rein, want sy hang nie valse gode en valse leringe (Tradisies van mense) aan nie. Sy bewaar die Gebooie en die Geloof in Jesus (Openb 12:17; 14:12).  Haar kleed, die regverdige dade van die heiliges, stel die geregtigheid van Christus voor. (Gal 3:27; 1 Kor 1:30; 2 Kor 4:6; 5:21)

Openb 17:15

En hy sê vir my: Die waters wat jy gesien het, waar die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale.”

Waters = volke en menigtes en nasies en tale - massas mense.

Eseg 16:1,16-21

"Verder het die woord van die Here tot my gekom en gesê:  En jy het van jou klere geneem en vir jou kleurige hoogtes gemaak en op hulle gehoereer - dinge wat nie voorgekom het nie en nie moet wees nie.  Daarby het jy jou versiersels uit my goud en my silwer geneem wat Ek jou gegee het, en jy het vir jou beelde van manne gemaak en daarmee gehoereer.  En jy het jou veelkleurige klere geneem en dié beelde omhul; jy het ook my olie en my reukwerk voor hulle neergesit. En my brood wat Ek jou gegee het - fynmeel en olie en heuning waarmee Ek jou gespysig het - dit het jy voor hulle neergesit as 'n lieflike reuk;  ja, so was dit, spreek die Here Here.  Verder het jy jou seuns en jou dogters geneem wat jy vir My gebaar het, en dié aan hulle ge-offer om verteer te word. Was dit nie genoeg met jou hoerery nie, dat jy my kinders geslag en dié oorgegee het deurdat jy hulle vir hulle deur die vuur laat gaan het?”

Geestelike hoerery beteken om van die Ware God afvallig te word, valse gebruike, -leringe (Tradisies) aan te hang wat afgodery beteken.

DIE VALSE KERK

Openb 17:1,2

En een van die sewe engele met die sewe skale het gekom en met my gespreek en vir my gesê:  Kom hierheen, ek sal jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie waters sit, met wie die konings van die aarde gehoereer het, en die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery.”

Een van die engele met die sewe skale (vir die sewe laaste plae) wys vir Johannes die hoer (valse kerk) wat op baie waters (volke, menigtes, nasies en tale) sit.

Sy hoereer (deel haar valse leringe) met die konings (regeerders) van die aarde. Al die bewoners van die aarde is dronk (bedwelmd / deurmekaar) van die wyn (valse leringe / Tradisies) wat sy vir hulle inskink.

Outydse Babiloniese rites het onsedelikheid bevat. Moderne Babilon pleeg geestelike ontug en besoedel die Wêreld én die Kerk, met valse leringe en heidense gebruike. Sy knoop ontoelaatbare verhoudings aan met burgerlike magte (state of regerings) om haar leringe, waar moontlik, af te dwing. Soos antieke Babilon maak Moderne Babilon vandag baie nasies dronk met die besoedelende wyn uit haar beker.

DIE DIER MET SEWE KOPPE EN TIEN HORINGS

Openb 17:3

“En hy het my in die gees weggevoer na 'n woestyn, en ek het 'n vrou sien sit op 'n skarlakenrooi dier, vol godslasterlike name, met sewe koppe en tien horings.”

Die feit dat die vrou bo-op die skarlakenrooi dier met sewe koppe en tien horings sit, wys daarop dat sy die dier beheer.  Die Onsedelike Vrou (Moderne Afvallige Kerklike Stelsel) is weereens 'n godsdienstig-politiese Mag, wat inmeng in die godsdiens en politiek van die moderne wêreld. Van bo af beheer sy die regerings, state en magte van die wêreld. Dit wys op die gevaar van ‘n verenigde Kerk en Staat verhouding - ‘n resep vir onverdraagsaamheid en vervolging!  

Openb 13:1,2

En ek het 'n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe 'n naam van godslastering.  En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote was soos dié van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag.”

Die saamgestelde dier uit die see, bevat die simbole van Dan 7, wat ‘n voorstelling is van die Romeinse, Griekse, Medo-Persiese en Babiloniese ryke met hul politieke en godsdienstige onverdraagsaamheid. In antieke tye was die politiek en die godsdiens van die land onder die voogdyskap van sy regeerder. Die koning moes dus optree as beskermheer van sy volk se unieke kultuur van godsdiens en politiek.

Openb 13:3

En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees. En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aangegaan.”

Openb 13:5 - 10 is ‘n verduideliking en verwysing na die Dier van Openb 13:3. Die godslasterlike woorde, vervolging van die heiliges, en die tyd (42 maande) wat aan die Dier toegeken is, toon dat hierdie dier, onder een van sy sewe-hoofdige manifestasies, dieselfde mag verteenwoordig, as die Klein Horinkie van Daniël 7, nl. Die Pousdom (Antichris van die Donker Eeue), die keer die herrese Pousdom.

Die Pousdom van die Donker Eeue is op 10 Februarie 1798 nC. tydelik van sy politieke mag gestroop toe Napoleon Bonaparte van Frankryk, vir generaal Berthier gestuur het om pous Pius VI krygsgevange te neem en in Valenco op te sluit, waar hy ‘n jaar later in gevangenskap oorlede is (Openb 13:10).

Maar die Pousdom sou weer herleef en sy vroeëre wêreldse (politieke) mag terugkry. Op 11 Februarie 1929 het Mussolini en kardinaal Gasparri, ‘n dokument onderteken waarin die Vatikaanstad, ‘n onafhanklike staat met outonome godsdienstige en politieke gesag erken sou word. Onafhanlik van Italië, kon dit nou sy eie politiek bedryf, met ambassadeurs wat by hom geaffilieer kon word. Hierdie Moderne Pousdom is met nuwe gesag beklee in ‘n nuwe en Moderne Wêreld met sy nuwe politieke strukture (moonthede).

“VATIKAANSTAD - Pous Johannes Paulus II het in die naweek ‘n diplomatieke verteenwoordiger vir Suid Afrika aangewys. Mnr. Ambrose de Paoli, wat reeds die Vatikaan se gesant in Lesotho en Swaziland was, sal die pos in Suid Afrika beklee. Die Vatikaan en Suid Afrika het in Maart volle diplomatieke betrekkinge aangeknoop. Daar is byna 3 miljoen Rooms-Katolieke onder Suid Afrika se byna 40 miljoen mense.” Art. “Pous het nou ‘n gesant in SA.” Dagblad, Die Beeld, 27 Junie 1994, bl. 5.

Openb 13:4

En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?”

Huldebetoning en verering van die Moderne Pousdom is niks anders as aanbidding van die Dier nie, dit wat die Skepper-God alléén toekom. Deur die Dier te aanbid, aanbid die wêreld die Draak - Satan!  
 
Die godsdienstelsel wat deur die Moderne Pousdom afgedwing word, bevat die heidense afvallighede van Babel, Medo-Persië, Griekeland en Rome. Dit word aangedui deur die dier se saamgestelde aard (vers 2). Al die Pousdom se afvallige leringe en tradisies word  vermom deur rituele, beelde, simbole en name binne die Christendom.

So bv. word die heidense Babiloniese- Pergamusse- en Romeinse priesterskapstitel, die "Pontifex Maximus," in die Moderne Pousdom voortgesit, wat op sy beurt weer die hoof van die Rooms-Katolieke priesterskap verteenwoordig.

Openb 13:2 toon, dat die Middeleeuse Pousdom (Antichris), sy krag, troon en groot mag, nie van die Skepper-God kom nie, maar van die Valse vader, die Draak - Satan homself!

Die Moderne Pousdom (waarvan die dodelike wond genees het) bou voort op hierdie gesag wat hy van die Draak ontvang het. Die hele wêreld loop verwonderd agter die herstelde Dier (herrese Pousdom of moderne Antichris) aan.  

Die Moderne Pousdom word in Openb 17 voorgestel as ‘n hoer - Babilon (Hoof van die Afvallige Kerke, wat die nasies verlei). Sy sit bo-op die dier met die sewe koppe en tien horings (regerings, state en ryke van Europa en die  Westerse lande). Dus, as die Moderne Antichris, beklee sy weer die hoogste sport, net soos in die Middel Eeue.

Openb 17:4a

“En die vrou was bekleed met purper en skarlaken en versierd met goud en kosbare stene en pêrels ...”

Die hoofkleure van die hoofde van die Pousdom (Pous en kardinale) se kleredrag, is purper en skarlaken.  

"Van hierdie oomblik af [afsterwe van ‘n pous] word rooi die oorheersende kleur vir die plegtighede, voor die begrafnis en vir die gewaad waarin hy in staatsie lê. Maar die kardinale uit wie die nuwe pous gekies moet word, trek hulle gewone skarlakenrooi gewaad uit en dra pers in die routydperk." Die Volksblad, van 9 Oktober 1958, artikel oor die afsterwe van pous Pius XII.
 
"Oor hom [nuwe pous] het agt prelate 'n dakkie van ivoorkleurige sy met goue borduurwerk, hoog gehys. Agter [hom] het twee kamerhere in skarlakenkleurige tunieke met goue borduursels, waaiers van volstruisvere omhoog gehou. Offisiere van die edele wag met skarlakenkleurige baadjies, wit kniebroeke, silwer helms met perdepluime en gevelde swaarde, het die pous se stoel omring. Die pous se sewe kledingstukke is skarlaken; sy onderbaadjie is met pêrels bedek en sy septer met goud en edelgesteentes." Die Volksblad, van 4 Nov. 1958, artikel oor die kroning van pous Johannes XXIII.

Na verneem word, bevat die pous se kroon 252 pêrels, 229 diamante, 32 robyne, 19 smaragde en 11 saffiere.  Haar katedrale is versier met die mooiste en kosbaarste goud en silwer voorwerpe, afkomstig uit al die koningshuise van die wêreld, gekoop met die bloed van die heilige martelare en mense wat met bedrog van hulle geld beroof is.

Openb 17:6

En ek het die vrou gesien, dronk van die bloed van die heiliges en van die bloed van die getuies van Jesus, en ek het my uitermate verwonder toe ek haar sien.”

Moderne Babilon, is niemand anders nie as die misterieuse Pousdom (Antichris van die Middel Eeue), wat die heiliges deur die eeue vervolg het. Sy is die voortsetting van die Klein Horinkie wat met die heiliges oorlog voer en hulle mishandel (Dan 7:21,25) en sy is die Saamgestelde Dier wat oorlog voer met die heiliges en hulle oorwin (Openb 13:7). Die bloed van die heiliges (mense wat sy vermoor het), het haar dronk (in vervoering oor haar mag) gemaak.


"Enige Protestant wat 'n deeglike kennis van die geskiedenis het, sal erken dat die Kerk van Rome meer onskuldige bloed vergiet het as enige ander instansie wat ooit onder die mensdom bestaan het." William Lecky, History and Influance of the Spirit of Rationalism in Europe, Vol 2, bl 35.

Let op die bloeddorstigheid van pous Martin V (1417-1433 nC.) in sy opdrag aan die koning van Poland om die Hussiete uit te wis: "Maak dit 'n opdrag om die Hussiete uit te roei. Onthou dat hierdie oneerbiedige mense dit waag om beginsels van vryheid te verkondig, hulle hou vol dat alle Christene broeders is...; hulle verkondig dat Christus na die aarde gekom het om slawerny af te skaf; hulle roep die mense tot vryheid... Terwyl daar nog tyd is, draai jul aangesigte teen Bohemië; brand, vermoor, saai oral verwoesting, want niks kan meer aanvaarbaar wees vir God, of meer bruikbaar wees vir konings, as die vernietiging van die Hussiete nie." L. M. Decormenin, THE PUBLIC AND PRIVATE HISTORY OF THE POPES OF ROME, Vol. II, bl. 116,117.

“Die Kerk [Rooms-Katoliek] het vervolg. Slegs ‘n groentjie in die geskiedenis sal dit ontken... Eenhonderd-en-vyftig jaar na Konstantyn was die Donatiste vervolg, en soms dood gemaak... Protestante was vervolg in Frankryk en Spanje, met volle goedkeuring van die kerk-owerhede. Ons het nog altyd die vervolging van die Hugenote [Franse Protestante] en die Spaanse Inkwisisie verdedig... Indien sy dit goeddink om fisiese mag te gebruik, dan sal sy dit gebruik... Sal sy absolute vryheid gee aan alle kerke en alle gelowe? Die Katolieke Kerk gee geen skuldbewys vir haar goeie gedrag nie.” The Western Watchman, 24 Desember 1908.

 

Gaan na die volgende studie:  BABILON SE KLEED VAN ONGEREGTIGHEID

bottom of page