top of page

WAT LAAT DIE HERE MY TOE OM OP DIE SABBAT TE DOEN?

Luk 4:16

“Toe kom Hy in Násaret waar Hy opgevoed was; en soos Hy gewoond was, gaan Hy op die sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees.”
 
Die belangrikste voorbeeld om na te volg is die van Jesus Self, die Here van die Sabbat. Dit was Sy gewoonte om op die Sabbat na die sinagoge (kerk) te gaan. Daar het Hy die Skrif saam met medegelowiges gelees en dit selfs vir hulle uigelê.

Hebr 10:25

“...en laat ons ons onderlinge byeenkoms nie versuim soos sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer namate julle die dag sien nader kom.”

Die skrywer van die boek Hebreërs, vermaan die gelowiges om nie slap te word in hulle geestelike lewe nie, maar dat hulle die gemeentelike byeenkomste moet bywoon. Om as gemeente saam te kom en die Woord te studeer, hou ons verwagtinge van die naderende koms van die Here, brandend in ons geestelike lewe. Iemand wat van die gemeentelike byeenkomste wegbly, sal verkoel en afvallig word. Omdat die Sabbat die tyd is wanneer ons met God verkeer, is dit ook die tyd wanneer gelowiges bymekaar kom om die Here te loof en te prys vir Sy goedheid wat Hy teenoor ons bewys het, gedurende die week wat verby is.

Matt 12:9-12

“En hy het daarvandaan weggegaan en in hulle sinagoge gekom. En daar was ‘n man met ‘n verdorde hand, en hulle het Hom gevra en gesê : Is dit geoorloof om op die sabbat gesond te maak? - sodat hulle Hom sou kon aanklae.  Maar Hy sê vir hulle : Watter mens sal daar onder julle wees wat een skaap het, en as dit op die sabbat in ‘n sloot val, dit nie sal gryp en uithaal nie?  Hoeveel meer is ‘n mens dan nie werd as ‘n skaap nie!  So is dit dan geoorloof om op die sabbat goed te doen.”

Vir Jesus het die Sabbat die betekenis van bevryding, nie om sonde te doen, of te doen waarvoor ek lus het nie, maar om lydendes se ongemak of siekte, te verlig. Hierdie dag kan gebruik word om swaarbelastes se las te verlig deur hulle op te beur, te ondersteun en hulle las te verlig.

Joh 9:14

“En dit was sabbat toe Jesus die klei gemaak en sy oë geopen het.”
 
Indien dit in ons vermoë is om iemand wat siek is, se las te kan verlig, of hulle gesond kan maak, met die samewerking van die Heilige Gees, dan is selfs gesondmaking op die Sabbat geoorloof. Ons kan siekes besoek, die wat hartseer is vertroos, en die wat alleen en vasgekluister is in die bed, gaan bemoedig. Teen sulke dinge was die Sabbat van die Here, nog nooit gekant gewees nie.

Hand 13:14,26-28,30-32,38,42-44

“Maar hulle het van Perge af verder gegaan en in Antiochië in Pisidië aangekom, en hulle het op die sabbatdag in die sinagoge gegaan en gaan sit. ... Broeders, kinders van die geslag van Abraham, en die onder julle wat God vrees, vir julle is hierdie woord van verlossing gestuur...  Want die inwoners van Jerusalem en hulle owerstes het Hom nie geken nie, ...tog het hulle van Pilatus gevra dat Hy omgebring moes word.  Maar God het Hom uit die dode opgewek.  En gedurende baie dae het Hy verskyn aan die wat saam met Hom opgegaan het van Galiléa na Jerusalem, en hulle is sy getuies by die volk.  En ons bring julle die goeie tyding van die belofte wat aan die vaders gedoen is, dat God dit aan ons, hulle kinders, vervul het deur Jesus op te wek...  Laat dit dan aan julle bekend wees, broeders, dat deur Hom vergifnis van sondes aan julle verkondig word, en dat elkeen wat glo, deur Hom geregverdig word van alles waarvan julle deur die wet van Moses nie geregverdig kon word nie. ...En toe die Jode uit die sinagoge gaan, het die heidene versoek dat daardie woorde op die volgende sabbat tot hulle gespreek sou word.  En toe die sinagoge uit was, het baie van die Jode die godsdienstige Jodegenote Paulus en Bárnabas gevolg.  Dié het hulle toegespreek en hulle probeer beweeg om in die genade van God te bly.  En op die volgende sabbat het byna die hele stad saamgekom om die woord van God te hoor.”

Die Sabbat is ook ‘n gulde geleentheid om die evangelie te verkondig. Die goeie nuus dat Jesus vir elke mens gesterf het en ook sy / haar persoonlike Verlosser kan wees, moet aan die hele wêreld vertel word.

 

Gaan na die volgende studie:  DIE DOEL VAN DIE SABBAT

bottom of page