top of page

DIE DOEL VAN DIE SABBAT

Ex 20:8,11

“Gedenk die sabbatdag, dat jy dit heilig;  Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus.  Daarom het die Here die sabbatdag geseën en dit geheilig.”

Die eerste betekenis van die Sabbat is om die mens daaraan te herinner dat God die Skepper van hemel en aarde is. Die mens is die kroon van Sy skepping, omdat hy / sy na die Beeld van God gemaak is. Weens die sonde raak die mens van God afvallig, en begin hy in afgode van klip, hout en goud glo. Deur herinnering, wil God die mens weekliks tot Hom terugroep.

Weens Satan se invloed, is die saadjie van Ewolusie in die hart van die mens geplant. Daarom is daar vandag mense wat dink ons stam van laer ordes van die lewe af, soos die aap en vroeer as dit, van ‘n eensellige diertjie in ‘n oersop, wat per geluk ontstaan het. A.g.v. die sonde en afvalligheid, moet die sondaar gedurig aan God herinner word as sy Skepper.  

Eseg 20:20

“En heilig my sabbatte; en hulle sal ‘n teken wees tussen My en julle, dat julle kan weet dat Ek die Here julle God is.”

Die Here het die Sabbat nie nét as Gedenkteken van die Skepping, daar gestel nie, maar ook as teken van erkenning aan die mens se kant dat die Skepper-God, ook sy / haar God, is. In ‘n wêreld waar almal sê dat hulle dieselfde God aanbid, moet daar onderskeid getref word. Die Christen, die Moslem, die Boeddhis, die Hindoe, ens. aanbid tog nie dieselfde God nie? Baie sekulêre mense van vandag dink hulle is Christene, net omdat hulle in ‘n Christelike land, of ‘n Christelike huis, groot geword het, maar hulle aanbid hulle werk, stokperdjies, krieket, rugby, tennis, vrouens en mans (sterre), TV, Hollywood, musiek, wêreldse plesier, ens. Om dié rede het God die Sabbat gegee, sodat daar onderskeid kan wees tussen die wat waarlik sy kinders is en die wat dínk hulle is sy kinders.

Eseg 20:12

“... Daarby het Ek ook my sabbatte aan hulle gegee om ‘n teken te wees tussen My en hulle, dat hulle kan weet dat dit Ek, die Here, is wat hulle heilig.”

Die Sabbat moet nie net dien as teken van die Skepping, of dat die Skepper my God is nie, maar dat Hy ook ‘n proses van verandering in my lewe bewerkstellig. Baie Christene kan vandag nie van die wêreld se mens onderskei word nie. Die wêreld het die kerk ingesluip soos in die Donker Eeue, en Christene lyk, praat en doen soos die wêreld. Die Sabbat vereis dat daar ‘n breuk met die wêreld gemaak sal word.

Deur die Heilige Gees van God in my lewe toe te laat, erken ek dat Hy my lewe beheer en mag verander om aan die karakter van Christus gelykvormig te word. Om aan Jesus gelykvormig te wees, is nie om aan die wêreld gelykvormig te wees nie. Elke verbygaande mode en gier, het nie ‘n meesleurende invloed op wedergebore kinders van God nie. Hulle word deur die krag van die inwonende Heilige Gees beheer, wat hulle ‘n oorwinnende lewe oor die wêreld en die sonde laat voer, en wat nie toelaat dat die dwalende gees van buite, hulle beheer nie. Deur die sewendedag Sabbat te gedenk en positief te onderhou, kies ek om God toe te laat om my lewe te verander om Sy eer.

Deut 5:15

“En jy moet daaraan dink dat jy in Egipteland ‘n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur ‘n sterke hand en ‘n uitgestrekte arm; daarom het die Here jou God jou beveel om die sabbatdag te hou.”

Vir Israel van ouds het die Sabbat ‘n bykomende betekenis gehad. Die Sabbat moes hulle daaraan herinner dat hulle van slawerny bevry was. Elke Sabbat, wanneer hulle rus van hulle weeklikse arbeid, moes hulle die genade van God se verlossing uit Egipte in herinnering roep.

Vir die Christen lê daar ‘n les in opgesluit. Ons was ook eens op ‘n tyd, slawe van sonde en Satan. Nadat ons Jesus aangeneem het as ons persoonlike Verlosser, is ons ook bevry van slawerny. Deur die Sabbat van die Here te onderhou, word ons verlossing van sonde en Satan se slawerny, ook in herinnering geroep. Deur op die Sabbat met God te verkeer, het ons spesiale tyd om Hom te loof vir die verlossing wat Hy vir ons bewerkstellig het aan die kruis.

Hebr 4:4-11

“Want Hy het êrens van die sewende dag so gespreek : En God het op die sewende dag van al sy werke gerus; en nou hier weer: Hulle sal in my rus nie ingaan nie.  Terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal Hy weer ‘n sekere dag, naamlik vandag, as Hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is: Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie.  Want as Josua aan hulle rus gegee het sou Hy nie van ‘n ander dag daarná spreek nie.  Daar bly dus ‘n sabbatsrus oor vir die volk van God; want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne.  Laat ons ons dan beywer om in te gaan in dié rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie.”

Die Sabbat is die teken van God se verlossing uit genade. Israel moes die Sabbat vier omdat hulle klaar verlos was van Egiptiese slawerny. God het nie gesê, hou eers die Sabbat, dan sal Ek julle verlos nie. Om die sabbat te onderhou, het niks met werksheiligheid (redding deur goeie werke) te doen nie. Sabbatsonderhouding beteken dat ek erken dat redding uit genade en geloof deur en in Jesus Christus kom. Die mens wat ophou om te probeer om deur sy eie goeie werke gered te word, erken die Sabbat as teken dat God hom ALREEDS verlos het van die sonde.

Jes 66:22,23

“Want soos die nuwe hemel en die nuwe aarde wat Ek maak, voor my aangesig sal bestaan, spreek die Here, so sal julle nageslag en julle naam bestendig wees.  En elke maand op die nuwemaan en elke week op die sabbat sal alle vlees kom om te aanbid voor my aangesig, sê die Here.”

Na die sondeval van die mens het God beplan om die aarde te herskep. Aan Jesaja het die Here gesê dat Hy ‘n nuwe hemel en ‘n aarde gaan skep. Op die nuwe aarde sal alle vlees (die wat verlos is van die sonde) Hom kom aanbid.
 
Die Sabbat moet vir alle geskape wesens dien as teken dat Hy die Skepper van alle dinge is. Vir meer as vier duisend jaar tot en met Jesus se kruisiging, was die Sabbat, daardie gedenkteken. Skielik vertel die Pousdom en Afvallige Protestantisme (wat hom ondersteun) aan die wêreld dat God ‘n nuwe dag daar gestel het vir aanbidding, nl. Die 1ste dag van die week.  

Waarom sal God, 4,000 jaar lank die mensdom beveel om die 7de dag as Sabbat te gedenk van Hom as Skepper en Verlosser, en skielik ná die kruis, die mensdom toelaat om die 1ste dag van die week (Sondag) as rusdag te onderhou, en die Sabbat (as teken van Skepping en Verlossing) af te skaf (onthou daar is geen bevel in die Bybel daartoe nie), en dan op die nuwe aarde, die mensdom beveel om nou weer die 7de dag Sabbat tot in ewigheid te vier? Dit is mos inkonsekwent!

Ons moet nie die geheelbeeld van die Groot Stryd uit die oog verloor nie. Die stryd is nie net ‘n aardse stryd nie, maar ‘n heelal stryd.  Die mensdom wat in rebbellie op aarde, teen God is, is min in getal teenoor die wesens in die heelal. Vir die heelal is die hoeveelheid mense op aarde, ‘n klein groepie rebelle wat teen God in opstand is. Dit is ons wat in sinkronisasie met die heelal moet kom, nie die heelal met ons nie. Weens die sonde, dink ons, wat ons besluit, is wat tel. Ons laat egter vir die Skepper en die heelal buite rekening wanneer ons Sondag as aanbiddingsdag wil vier, tot nadeel van God se eie Sabbat, wat Hy ter ere van Homself ingestel het.  

Jes 58:11-14

“En die Here sal jou gedurigdeur lei en jou siel versadig in dor plekke en jou gebeente sterk maak; en jy sal wees soos ‘n tuin wat goed besproei is en soos ‘n fontein van waters waarvan die water nooit teleurstel nie.  En die wat uit jou voortkom, sal die ou puinhope bou; die fondamente van vorige geslagte sal jy oprig, en jy sal genoem word: Herbouer van gebreekte mure, hersteller van paaie, om bewoonbaar te maak.  As jy jou voet terughou van die sabbat - om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die sabbat ‘n verlustiging noem en die heilige dag van die Here hooghou; en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of ydele taal spreek nie; dan sal jy jou verlustig in die Here, en Ek sal jou laat ry oor al die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob; want die mond van die Here het dit gespreek.”

Om die Sabbat te hou, is nie swaar nie. Ons moet net die keuse maak om die Here te dien soos Hy wil en nie soos ons wil nie. Hy sal ons vrede en gemoedsrus gee in ons binneste. Ons sal borrel van die seëninge wat Hy oor ons wil uitstort. Toets die Here en sien dat Hy goed is en dat Hy jou nooit sal teleurstel nie.

Ps 118:24

“Dit is die dag wat die Here gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.”

Soos die Psalmis kan ons ook juig en bly wees oor die Sabbat wat Hy aan die mens geskenk het, om te rus van ons weeklikse arbeid, ons pogings om gered te word deur ons eie werke, want daardeur erken ons Hom as ons Skepper, Verlosser, Heiligmaker, Herskepper, Meester van ons hart en enigste ware God.

 

ERKEN U DIE SKRIF AS GOD SE HOOGSTE GESAG?

 

IS DIT U BEGEERTE OM DIE HERE IN ALLES TE GEHOORSAAM?

 

DIE SEWENDEDAG SABBAT IS DIE SKEPPER EN ONS VERLOSSER SE EIE TEKEN WAT HY AAN DIE MENS VOORHOU. WIL U DIT U EIE MAAK?

 

Gaan na die volgende afdeling:  28. Die Bruid maak gereed vir die Bruilof van die Lam

bottom of page