top of page
eso1208a.jpeg

Is Die "Drie-Eenheid" Bybels?

Die kort antwoord is: Ja verseker! Die Drie-Eenheid is Bybels: Daar is een God: Vader, Seun en Heilige Gees, 'n eenheid van drie mede-ewige Wesens. God is onsterflik, almagtig, alwetend, en bo alles, alomteenwoordig. Hy is perkeloos en bo menslike begrip, en tog bekend deur Sy selfopenbaring. Hy is ewig waardig om aanbid en gedien te word deur Sy ganse skepping!

Wetenskap vertel ons dat lig saamgestel is uit drie primere strale, groepe of golflengtes. Elkeen is totaal apart van die ander maar sonder mekaar kan dit nie lig uitmaak nie. Elke straal het sy eie afsonderlike funksie. Die eerste het te make met die ontstaan van lig, die tweede het te make dat lig sienbaar is, en die derde maak die lig volkome. Die eerste straal, algemeen bekend as onsienbare lig, kan nie gesien of gevoel word nie. Die tweede straal word beide gesien en gevoel. Die derde straal kan nie gesien word nie maar wel gevoel word as hitte. Soos lig is ons “Een God” geopenbaar in die drie duidelike persone van die Vader, Seun, en die Heilige Gees. “Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een;” 1 Joh 5:7. (Daar is diegene wat wonder of 1 Johannes 5:7 in die Bybel hoort? Lees meer hieroor...)

Die Hoogste Onderwerp -

Min leerstellige onderwerpe genereer meer passievolle debat onder Christene as die tema van die Drie-Eenheid. Kerke raak verdeeld en oorloë word selfs gevoer oor die aangeleentheid rakende die natuur van die Godheid. Radeloosheid oor God se natuur is nie nuut nie. Sedert die skepping is die mens sorgvuldig besig om Hom te probeer verstaan en te verduidelik. In die boek van Job verwoord Sofar, die Naämatiet, elke mens se hart wanneer hy verklaar. “Kan jy die dieptes van God peil? Of sal jy kan deurdring tot by die volmaaktheid van die Almagtige? Hoogtes van die hemel is dit—wat kan jy doen? Dieper as die doderyk—wat kan jy weet?” Job 11:7-8

John Wesley voeg by, “Bring vir my ‘n wurm wat die mens kan verstaan, dan wys ek jou die mens wat die Drie-Enige God verstaan!”

Die studering van God is sonder gelyke – die hoogste onderwerp wat enige sterfling ooit kan aanpak of oordink. Die rede is dat God Homself definieer as ewig... wat insluit: absolute krag, teenswoordigheid en kennis. Hierdie veld van studie is daarom dieper, wyer, en breër as enige ander onderwerp.

Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.” Jes 55:9. Beperkte menslike denke sal nooit daartoe in staat wees om alles te verstaan aangaande die ewige God nie, net soveel soos wat ons na die sterre kan spring met ons slap bene. Daarom behoort ons die raaisel waarin Sy persoonlikheid verbloem is met ‘n groot mate van kaalvoet respek en diepe nederigheid te benader. Soos Moses, toe hy in God se teenwoordigheid gekom het, moet ons ons skoene ook verwyder, “want die plek waar jy op staan, is heilige grond.” Exo 3:5. Deur ons vooropgestelde idees, opinies en opleiding wat verband hou met sektes, eenkant te sit, kan ons na God se Woord gaan en leer wat Hy gekies het om van Homself te openbaar. Maar onthou, net God kan Homself ten volle verstaan, so selfs na die mees ywerigste studie sal ons steeds met onbeantwoorde vrae gelaat word wat ons in die ewigheid verder sal kan studeer.

Kyk: "Net Een Ware God" deur Pieter Gey van Pittius


Een Groot Probleem -

“Wag so bietjie” sê iemand. “As die Bybel leer dat daar net een God is, hoe kan God dan bestaan uit drie persone?” Die Skrif verklaar onomwonde dat daar net een God is. Vir meer as 3000 jaar herhaal Jode Deut 6:4: “Hoor, Israel, die HERE onse God is ‘n enige HERE.” Hierdie heilige skrif gedeelte word genoem die “Shema” (so genoem in Hebreeus vir die eerste woord in die sin “Hoor”) en word deur toegewyde Jode in hoë agting gehou en eeue lank reeds gememoriseer.
Jesaja skryf oor die getuienis van God aangaande Homself: “So sê die HERE, die Koning van Israel en sy Losser, die HERE van die leërskare: Ek is die Eerste, en Ek is die Laaste, en buiten My is daar geen God nie… Is daar ‘n God buiten My? Ja, daar is geen rotssteen nie; Ek ken geeneen nie." Jes 44:6,8.

Jesus het ook geleer oor die “enige waaragtige God”, “En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.” Joh 17:3.


Paulus skryf ook, “Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus.” 1 Tim 2:5

Terwyl meeste gelowiges saamstem met die kern van hierdie waarheid word daar hittige debat deur die kerk se geskiedenis heen gevoer oor die dieper implikasies hiervan. Beteken dit daar is een persoon wat drie verskillende titels het? Of is daar drie afsonderlike persone wat geheimsinnig saamsmelt in een wese? Is Jesus slegs ‘n goeie man, ‘n skepsel om ons te verlos, en slegs die Vader is God? Ander is van mening dat die Vader en die Seun inderdaad God is maar dat die Heilige Gees slegs die onpersoonlike krag is wat hul opdragte uitvoer? Elk van hierdie strydende idees het hul getroue volgelinge. Kom ons ondersoek die basis van elk van hierdie idees en vergelyk dit met die Bybel.


Slegs Jesus?

In die derde eeu het Sabellius, ‘n Libiese priester wat in Rome woonagtig was, geleer dat God ‘n enkele persoon is met verskillende titels - bekend as modalisme. Daarom verteenwoordig die Vader, die Seun, en die Heilige Gees verskillende hoede of titels wat God dra, afhangende van hoe Hy met die mens, daar en dan, wil kommunikeer. Dit is soortgelyk aan water, wat ‘n soliede, vloeistof of gas vorm kan aanneem. Vader, Seun en Gees is egter nie drie rolle wat gespeel word deur een persoon nie. Die Kerk het Sabellius se idees as botsend met Bybelse leering beskou en hy was vinnig uit die kerk geskors. Tog het Sabellius steeds aanhangers vandag wat beter bekend staan as die “Eenheid” (Oneness) of “Jesus Alleenlik” (Jesus Only) beweging. Die Jesus Alleenlik leering leer dat Jesus Christus is nie net die Seun nie, maar ook die Vader en die Heilige Gees. Jes 9:5, waarin die Messias (die beloofde Seun) genoem word “Ewige Vader,” word gebruik as bewys van Bybelse ondersteuning vir hierdie leering.

Die Eenheid leering kyk egter die feit mis dat die Seun na die aarde gekom het om die ware karakter van God die Vader aan ‘n geestelike blind wêreld te kom openbaar. Jesus bid tot Sy Vader in Getsémané, “En nou, Vader, verheerlik My by Uself met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wêreld was. Ek het u Naam geopenbaar aan die mense wat U My uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort, en U het hulle aan My gegee, en hulle het u woord bewaar.” Joh 17: 5-6. Jesus is die enigste Een wat die Vader kon openbaar omrede Hy die “afskynsel is van sy heerlikheid” (die ware beeld van die Vader). Luk 10:22; Heb 1:3.

Daarom, toe die dissipels vir Christus vra om hulle die “Vader te toon” (Hom te beskryf) kon Hy sê, “Hy wat My gesien het, het die Vader gesien.” Joh 14:9. Jesus het die karakter van die Vader so weerspieël dat Hy Hom perfek weergegee het, daarom die titel “Ewige Vader”. Nog ‘n rede waarom Jesus die Ewige Vader genoem word is omdat die wêreld en alles daarin deur Christus geskep is. Daarom, in werklikheid, is Jesus ons vader. Heb 1:2; Joh 1:3.

Jes 9:5 is die enigste plek in die Bybel waar Jesus as Vader genoem word. Hou in gedagte dat Jesus Homself ook die Seun van mens genoem het, ook ons broer, ons herder, en ook ons priester. Om ‘n leering te bou op een Vers is so onverstandig as om ‘n huis bo-op ‘n enkele heining paal te bou. Die Bybel onderskei fisies die Vader en die Seun herhaalde kere. Terwyl Christus op aarde was het Hy verwys na Sy Vader in die hemel: “…my Vader wat in die hemel is…” Mat 12:50. Hy het altyd Sy gebede hemelwaarts gerig na die Vader en verklaar dat die Vader Sy eie individuele wil gehad het: “Vader, as U tog maar hierdie beker van My wil wegneem! Laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied!” Luk 22:42. “Vader, in u hande gee Ek my gees oor!” Luk 23:46. Na Sy dood, toe Hy uit die graf opgestaan het het Hy opgevaar na “die regterhand van God” Rom 8:34. Dit dui daarop dat die Vader ‘n aparte teenwoordigheid het.

Terloops, Jesus het meer as 80 keer gesê dat Hy nie die Vader is nie. Terwyl altyd een in doel en oorsprong is Jesus en die Vader duidelik aparte en eiesoortige persone. Op meer as een geleentheid het die Vader met Jesus vanuit die hemel gepraat. “En daar kom ‘n stem uit die hemele wat sê: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het.” Mat 3:17. Of Jesus en die Vader is twee aparte en individuele persone, of Jesus was ‘n uitmintende buikspreker.


Is Jesus Ten Volle God?

Nog ‘n groep bevraagteken of Jesus al die eienskappe deelagtig is van die Ewige God. Hierdie groep spruit uit Arius, ‘n 4de eeuse priester van Alexandria, wat ‘n ander siening van God gehuldig het. Hy leer dat voor Hy enigiets geskep het het God ‘n seun geskep wat nie gelyk aan, of ewig soos die Vader was nie. Volgens hierdie idee, genaamd Arianisme, is Jesus Christus ‘n bonatuurlike wese, maar Hy is nie volledig mens of volledig goddelik nie. Ander groeperings omhels nog ‘n meer onvolwasse weergawe van hierdie leering en meen dat terug in die nevel van tyd het God die Vader ‘n vorm van kosmiese intieme verhouding met die Heilige Gees gehad en dat Jesus die produk van hierdie verhouding was.  Hulle meen, “Hoe anders kan mens Hom die Seun noem?”

 

Hierdie konsepte bots egter totaal en al met die leer van die Nuwe Testament waarin Jesus geopenbaar word as die Ewige Skepper en nie ‘n geskape wese nie (Joh 1:1-4). Wanneer ons skriftelike definisies van God vergelyk met die Bybelse rekord oor Jesus, sien ons dat die karakter van Jehovah ook toegeskryf word aan Jesus.

Neem kennis van hierdie kragtige voorbeelde:
•    Jesus is ewig selfonderhoudend (Joh 1:1-4; 14:6); slegs God is van ewigheid tot ewigheid (Ps 90:2).
•    Jesus beskryf homself as ewigdurend. “Ek is die Alfa en die Oméga, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige.” Openb 1:8.
•    Hy is, en het die ewige lewe (1 Joh 5:11, 12, 20).
•    Hy is almagtig (Openb 1:8).
•    Hy het alles geskep (Joh 1:3). “In die begin het God die hemel en die aarde geskape.” Gen 1:1. “want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.” Kol 1:16.
•    Die Vader self noem Jesus God: “maar van die Seun: U troon, o God, is tot in alle ewigheid, die septer van u koninkryk is ‘n regverdige septer.” Heb 1:8.
•    Jesus is in staat om sonde te vergewe (Luk 5:20,21); Die Bybel verklaar dat net God sonde kan vergewe (Jes 43:25).
•    Jesus aanvaar aanbidding wat volgens die 10 Gebooie slegs die Almagtige toekom (Mat 14:33). “En terwyl hulle op weg was om dit aan sy dissipels te vertel, kom Jesus hulle meteens teë en sê: Wees gegroet! Toe kom hulle nader en gryp sy voete en aanbid Hom.” Mat 28:9. Nadat hy die opgestane Verlosser sien, sê Thomas (voorheen ongelowig): “My Heer en my God!” Joh 20:26-29.
•    Selfs die engele aanbid Jesus: “En wanneer Hy weer die Eersgeborene in die wêreld inbring, sê Hy: En al die engele van God moet Hom aanbid.” Heb 1:6.
•    Die Skrifte leer dat net God die gedagtes van die mens se hart ken (1 Kon 8:39). Tog het Jesus konstant geweet wat mense gedink het, “want Hy self het geweet wat in die mens is.” Joh 2:25. “Natánael sê vir Hom: Waarvandaan ken U my? Jesus antwoord en sê vir hom: Voordat Filippus jou geroep het toe jy onder die vyeboom was, het Ek jou gesien.” Joh 1:49.
•    Deur die Gees is Jesus alomteenwoordig: “En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld...” Mat 28:20. “want Ek is met jou, en niemand sal die hand aan jou slaan om jou kwaad aan te doen nie, want Ek het baie mense in hierdie stad.” Hand 18:10.
•    Hy het mag om lewe te gee, en het selfs Homself opgewek. “Niemand neem dit van My af nie, maar Ek lê dit uit Myself af. Ek het mag om dit af te lê en Ek het mag om dit weer te neem. Hierdie gebod het Ek van my Vader ontvang.” Joh 10:18. “Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe.” Joh 11:25.

Daarom, deur die primêre definisies van God te beskou, sien ons Jesus pas in elk van daardie definisies. Dit is voor die hand liggend dat Jesus die ewige God is.


Sy Vyande het Geweet -


Selfs Jesus se vyande het te kenne gegee en verstaan dat Hy homself gelyk stel met die Vader God. Toe Hy vrymoedig verklaar het, “Ek en die Vader is een,” was die Joodse leiers woedend en het maniere gesoek om Hom tereg te stel. Hulle het onomwonde verstaan dat Jesus beweer het om God self te wees. “Die Jode antwoord Hom en sê: Dit is nie oor ‘n goeie werk dat ons U stenig nie, maar oor godslastering, en omdat U wat ‘n mens is, Uself God maak.” Joh 10:30, 33. Die Jode het selfs probeer om Christus te stenig toe Hy die selfstandige titel van Jehovah, wat by die brandende bos gebruik is, aangeneem het. “Jesus sê vir hulle: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, voordat Abraham was, is Ek. Hulle het toe klippe opgetel om Hom te stenig; maar Jesus het stilletjies uit die tempel gegaan en tussen hulle deurgeloop; en so het Hy vertrek.” Joh 8:58, 59.

Die Jode het verstaan toe Jesus gelykheid met God aangeneem het toe Hy sê, “My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook. Hieroor het die Jode toe nog meer probeer om Hom dood te maak, … maar ook God sy eie Vader genoem het en Hom met God gelykgestel het.” Joh 5:17, 18.

Daar is net drie gevolgtrekkings wat mens kan maak uit die lees van hierdie verse. Eerstens, Jesus was waansinnig toe Hy hierdie verregaande uitlatings gemaak het. Tweedens, Hy was ‘n leuenaar. Hierdie is egter onaanvaarbare opsies. Die derde moontlikheid is dat Hy die absolute waarheid geuiter het. Vir ‘n Christen, wat die plaasvervangende dood van Christus aan die kruis aanvaar, is die derde opsie die enigste moontlikheid. Anders kan ‘n leuenaar of waansinnige man nie geregtig genoeg wees om ons Verlosser te wees nie.

Anderkant blinde geloof: Jesus word in elke groot godsdiens geëer. Wie is Jesus? Wat het Hy van Homself gesê? Hier is 'n kort opsomming van Sy lewe en woorde.


Middeleeuse Fout?

Moontlik die wyd verspreidste Christelike siening van God is bekend as die “Drie-Eenheid.” Hierdie populêre leering leer dat die Godheid bestaan uit drie afsonderlike persone wat van ewigheid af saam bestaan het as die Vader, die Seun (Jesus Christus), en die Heilige Gees. Elkeen beskik oorspronklike, nie-oorgedraagde, en nie-geleende lewe. Hulle is almal gelyk God in ‘n kombinasie van drie afsonderlike persone. Sommige beweer die Drie-Eenheidsleer is kettery want hulle meen dat die middeleeuse afvallige kerk die skuldige is wat dit bekend gestel het. Die feit is, om hulle van die Katolieke weergawe van die Drie-Eenheid te distansieer, het menigte Protestantse leiers vanaf die 19de eeu verkies om die meer Bybelse term “Godheid” te gebruik wanneer hulle na die Drie-Enige God verwys het.

Tog, net omdat ‘n afvallige kerk in die Drie-Eenheid glo, of enige ander leerstellings, maak nie die leerstelling automaties onbybels nie. Die teenoorgestelde is ook waar. ‘n Leerstelling is nie noodwendig akkuraat net omdat sommige van die vroeë kerk leiers dit voorgestaan het nie. Selfs die Apostels het die koms van Jesus se eerste verskyning verkeerd verstaan. Leerstellige juistheid moet gebaseer word op Bybelse gesag en nie op diegene wat dit voorstaan of verwerp nie.

Die Ou Testament was geskryf lank voor die bestaan van die Christelike Kerk, afvallig of ware kerk, en dit leer daar is drie persone in die Godheid. In Jesaja, wat Hebreeus is vir “Verlosser”, wat Jesus Christus in die Nuwe Testament is (Gal 4:4, 5), verklaar hy “die Here God, en Sy Gees” was verantwoordelik om Jesus op Sy missie van verlossing te stuur (Sien die Engelse King James Vertaling van Jes 48:16, 17).

Sommige glo dat omdat die woord “Drie-Eenheid” (trinity, afgelei van die Latynse woord trinitas, wat beteken “drieheid”) nie in die Bybel voorkom nie, die konsep van ‘n Drie-Enige God nie korrek kan wees nie. Tog, selfs al kom die woord “millennium,” wat beteken duidend jaar, nie voor in Openbaring 20 nie, gebruik ons dit steeds om die aarde se 1000-jaar rus te beskryf, wat gaan aanbreek met Jesus se wederkoms. ‘n Leering is geensins minder waar slegs omdat ‘n buite Bybelse woord gebruik word om te beskryf wat duidelik ‘n Bybelse leering is nie. Dit geld vir die Drie-Eenheid, wederkoms, ondersoekende oordeel, en ‘n hele klomp ander bondige termes vir leerstellings.


Een God, Drie Persone -


Die name van God openbaar eienskappe van Sy natuur. God het ‘n lank-bestaande manier om verskeie name te gebruik om ‘n persoon se karakter te beskryf. Jakob het sy naam, wat bedrieër beteken, verdien toe hy bedrieglik gehandel het om sy vader se seën te steel wat bedoel was vir sy broer Esau. (Gen 27:35, 36). Met sy bekering het Jakob met die engel geworstel en aangedring op die seën van die Here. Daarna is sy naam verander na “Israel,” wat beteken “hy sal heers as God” (Gen 32:26-28).


Netso vertel die name van God, soos gevind in Genesis en elders, ons volumes van ons Skepper. “En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis,..” Gen 1:26. Die Hebreeuse woord hier vir God is Elohim. Dit is ‘n meervoudige naamwoord wat meer as 2700 keer in die Ou Testament voorkom. Dit beteken dat geinspireerde skrywers verkies het om Elohim te gebruik, omtrent 10 keer meer as die enkelvormige vorm “El” wanneer hulle God beskryf het. Selfs in die Ou Testamentiese boek Daniël sien ons ‘n prent van die Vader en die Seun as twee aparte persone. “Ek het gesien in die naggesigte, en kyk, met die wolke van die hemel het Een gekom soos die Seun van ‘n mens, en Hy het gekom tot by die Oue van dae, en hulle het Hom nader gebring voor Hom.” Dan 7:13. Die Seun van ‘n mens, Jesus, word gesien waar Hy voor die Oue van dae – natuurlik God die Vader, gebring word.

Die Nuwe Testament geskrifte is gevul met die konsep van een God met drie verenigde, ten volle heilige persone. Die apostel Paulus skryf daar was drie heilige persone: “Dit is een liggaam en een Gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping; een Here, een geloof een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in julle almal is.” Efe 4:4-6.


Paulus het dikwels na die drie afsonderlike persone van die Godheid verwys. “Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal!” 2 Kor 13:14. “Hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien.” Heb 9:14.

Openbaring begin deur ‘n bekendstelling van die drie persone van die Godheid. “Johannes aan die sewe gemeentes in Asië: Genade vir julle en vrede van Hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe Geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die Owerste oor die konings van die aarde! Aan Hom wat ons liefgehad het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid!" Openb 1:4-6.

Daarby sien ons ook drie aparte persone by die doop van Jesus. “En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop, en Hy sien die Gees van God soos ‘n duif neerdaal en op Hom kom. En daar kom ‘n stem uit die hemele wat sê: Dit is my geliefde Seun in wie Ek ‘n welbehae het.” Mat 3:16-17.


Sou Jesus die enigste persoon in die Godheid wees, waar het die stem vandaan gekom wat verklaar het “Dit is my geliefde Seun”? Het Hy homself in drie gelyke dele verdeel, in ‘n stem uit die hemel, ‘n duif wat liggies afdaal deur die hemels, en Sy liggaam op die oewer van die rivier? Nee. Hierdie is nie ‘n slim towerkuns gebeurtenis met heilige rook en spieëls nie, maar eerder ‘n koninklike reunie wat die waarheid aangaande die Drie-Eenheid openbaar. Bo alles dan is daar deur die gedeelde autoriteit van hierdie drie persone die Groot Opdrag om bekeerlinge te doop. “doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees.” Mat 28:19.


Eenheid of Hoeveelheid?

Meeste van die verwarring aangaande die hoeveelheid wesens wat die Godheid opmaak vind plaas as gevolg van ‘n eenvoudige misverstand rondom die woord “een”. Eenvoudig gestel is “een” in die Bybel nie altyd ‘n numeriese hoeveelheid nie. Afhangende van die Skriftuur kan “een” meerdermale eenheid beteken. Ons sien hierdie beginsel reeds vroeg in die Skrif gevestig. “Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees.” Gen 2:24. “Een vlees” hier beteken nie dat ‘n getroude paartjie saam sal smelt in een mens na hul huwelik nie, maar eerder dat hulle sal verenig word binne een familie. Jesus het gebid dat die apostels een sal wees, “En Ek het hulle die heerlikheid gegee wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos Ons een is. Ek in hulle en U in My, sodat hulle volkome een kan wees; en dat die wêreld kan weet dat U My gestuur het, en hulle liefgehad het net soos U My liefgehad het.” Joh 17: 22, 23.

Ons moet in gedagte hou dat toe Moses gesê het, “ons God is ‘n enige HERE,” dat Israel omring was van politeistiese nasies wat menige gode aanbid het wat konstant betrokke was in kleinlike gekibbel en wedywering (Deut 6:4), terwyl die God wat geskep het bestaan uit drie aparte wesens wat perfek verenig is in hul missie en handhawing van hul skepsels. Soos die Gees die wil van beide die Vader en die Seun uitvoer, is dit ook Sy wil om so te doen.

Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een.” 1 Joh 5:7. Om eerlik te wees, dit verg intellektuele inspanning om te verstaan dat een God (“Hy”) is ook, en gelyk aan “Hulle”. Soos een tou met drie verenigde stringe, maak die drie persone van die Vader, Seun en Gees een God uit.


God Geopenbaar In Die Natuur -

Selfs al is daar niks in die wêreld wat God genoegsaam illustreer nie, verklaar Paulus, “Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid…” Rom 1:20. Die waarheid dat God ‘n “Drie-Eenheid” van twee onsigbare persone (Vader en Gees) en een sigbare persoon (Jesus) is is duidelik in die skepping.


Die heelal bestaan uit drie strukture: ruimte, materie, en tyd. Van die drie is slegs materie sigbaar. Ruimte vereis lengte, hoogte en wydte om ruimte te wees. Elke dimensie is apart en duidelik op sigself, tog vorm die drie saam ruimte – sou jy hoogte wegneem het jy nie meer ruimte nie. Tyd is ook ‘n drie-eenheid van die verlede, hede en die toekoms. Twee is onsigbaar (verlede en toekoms), en een sigbaar (hede). Elk is apart en duidelik, asook noodsaaklik vir tyd om te bestaan. Die mens is ook ‘n ‘drie-eenheid,” met fisiese, verstandelike, en geestelike komponente. Weereens, twee is onsigbaar (verstandelike en geestelike) en een sigbaar (fisiese). Selle beslaan fundamenteel die strukturele eenheid van alle lewende organismes. Alle organiese lewe is opgemaak uit selle wat bestaan uit drie primere komponente: die buitenste wand, die sitoplasma, en die kern (netsoos die dop, wit en die geel van ‘n eier). As enigeen verwyder word gaan die sel dood.

In elk van die voorbeelde, sou enige komponent van die drie-eenheid verwyder word veroorsaak dit die ondergang van die geheel. Net so bevat die Godheid drie duidelike persone: Vader, Seun en Heilige Gees. Elk is God (Efe 4:6; Titus 2:13; Hand 5:3 – 4), tog is daar net een God. Die verwydering van een persoon vernietig die eenheid van die geheel.

Selfs die evangelie verhaal illustreer die onderafhanklikheid van “drieë”. Die heiligdom het drie plekke: Die Voorhof, die Heilige Plek, en die Allerheiligste Plek. Daar is drie fases van verlossing: regverdigmaking, heiligmaking, en verheerliking. In Jes 6:3, roep die engele rondom die troon uit: “Heilig, Heilig, Heilig” drie keer – eenkeer vir die Vader, eenkeer vir die Seun, en eenkeer vir die Heilige Gees.


Die Bron Van Misverstand -


Amper al die Skrifte wat gebruik word deur diegene om die Drie-Eenheid te verwerp en om Jesus as “minder god” voor te stel, kom navore as gevolg van ‘n basiese mislukking om die inkarnasie reg te verstaan. Jesus, God die Seun, het sy volle dimensie van Sy goddelikheid ter syde gelê toe Hy aarde toe gekom het. Hoe anders kan Hy lewe as God tussen die mens?

Want God het … sy eie Seun in die gelykheid van die sondige vlees [ge]stuur, en dit ter wille van die sonde, die sonde veroordeel in die vlees” Rom 8:3.


Want julle ken die genade van onse Here Jesus Christus, dat Hy, alhoewel Hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word.” 2 Kor 8:9.


Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het Homself ontledig deur die gestalte van ‘n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword; en in gedaante gevind as ‘n mens, het Hy Homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis.” Fil 2:5-8

Ons sien ook duidelik dat voor en na Sy inkarnasie straal Jesus weer met Sy volle goddelike heerlikheid. “En nou, Vader, verheerlik My by Uself met die heerlikheid wat Ek by U gehad het voordat die wêreld was.” Joh 17:5. “maar ons sien Hom, naamlik Jesus, wat vir ‘n kort tydjie minder as die engele gemaak is, vanweë die lyde van die dood met heerlikheid en eer gekroon” Heb 2:9.

Sou God die Seun nie Sy heerlikheid bedek het toe Hy aarde toe gekom het nie, sou die mens nie Sy heerlike teenwoordigheid kon verduur nie, en nog minder kon leer uit Hom as voorbeeld uit.


Wie Troon Uit?

Kom ons waag dit nou op heilige grond. Soos ons die geheime van die Godheid bekyk sien ons dat daar ‘n soort orde van autoriteit is met betrekking tot die drie persone in die Drie-Eenheid. Hou in gedagte dat terwyl al drie dieselfde is in eienskappe en attribute, en gelyk in krag en heerlikheid, kom dit voor of die Vader die hoogste autoriteits posisie beklee. “maar julle behoort aan Christus, en Christus aan God.” 1 Kor 3:23. “Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus.” 1 Kor 11:3. Die Seun ontvang konstant Sy heerlikheid, krag, troon, en regte as Regter vanaf die Vader (Joh 3:35; Joh 5:22). Inderdaad, dit was God die Vader wat die Seun “gegee” het. Die feit is, terwyl dit mag verkeerd wees, ons word nooit gesê om tot Jesus of tot die Gees te bid nie – maar eerder tot die Vader in die naam van die Seun. Tog, net omdat dit lyk of die Vader die hoogste autoriteit besit, verminder dit hoegenaamd geensins die goddelikheid van die Seun en die Gees nie. Dit sal wees om te sê dat ‘n Korporaal in die weermag is minder van ‘n soldaat as ‘n Sersant.


Tussen die drie lede van die Godheid sien ons nie ‘n stryd om “eerste plek”, of vir erkenning, of vir hoogste gesag nie. Instede daarvan sien ons die presiese teenoorgestelde. Die feit is, die Vader, Seun en Gees blyk om altyd te probeer om die “ander” te verheerlik. Die Vader wil die Seun verheerlik. Die Seun lewe om die Vader te verheerlik, en die Gees lewe om die Vader en die Seun te verheerlik (Joh 17:1, 5; Joh 16:14; Joh 13:31, 32).


‘n Vriend of ‘n Krag?

Dit sal ‘n fout wees om hierdie fantastiese onderwerp af te sluit sonder om nog ‘n verdraaiing van die leer van die Drie-Eenheid aan te spreek. Nog ‘n groepering van opregte Christene glo dat alhoewel die Vader en Seun werklik aparte persone is, sien hulle die Heilige Gees as net ‘n kosmiese krag of wese – ‘n onpersoonlike krag kanaal of voertuig wat die opdragte van die Vader en Seun uitvoer.


Ons het waardering hoekom die Heilige Gees voorkom om die moeilikste van die Godheid te wees om voor te stel en te definieer. Die Skrif vergelyk Hom met wind en vuur, met ‘n duif, met water, en selfs met ‘n advokaat!

Maar soos ons die verskillende kenmerke van die Heilige Gees oorweeg, kan ons vinnig sien dat Hy al die kwaliteite het van ‘n aparte en unieke en intelligente wese.

Die Heilige Gees lei en wys rigting aan. “Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.” Joh 16:13. Dit is waar dat ‘n kaart of GPS ook mens kan lei, maar niemand noem ‘n kaart ‘n “hy” nie. Dit sou baie maklik vir Jesus gewees het om te sê “Maar wanneer dit gekom het…” maar Jesus noem die Heilige Gees ‘n “Hy” meer as 15 keer. Hoekom sal God soveel moeite doen om Sy eie inherente krag te verpersoonlik tot die mate dat dit emosies, gedagtes en spraak, onafhanklik van Homself, bevat?

Verder troos die Heilige Gees ook. “En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid.” Joh 14:16. Ek het nog nooit ‘n eensame kind na ‘n stofsuier sien hardloop vir vertroosting nie – slegs intelligente wesens kan vertroosting bied. Jesus het voor Sy hemelvaart belowe dat Hy ‘n ander helper sou stuur; paraclete is die Griekse woord wat te kenne gee ‘n veelsydige persoonlike bediening as berader, simpatieke advokaat, helper, vertrooster, bondgenoot, en ondersteuner (Joh 14;16, 17, 26; Joh 15:26-27; Joh 16:7-15). Hierdie is alles eienskappe wat gewoonlik behoort aan ‘n persoon of ‘n vriend. As die Heilige Gees slegs God se aktiewe krag was sou Joh 16:7, 8 glad nie sin gemaak het nie: “Maar Ek sê julle die waarheid: Dit is vir julle voordelig dat Ek weggaan; want as Ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie; maar as Ek weggaan, sal Ek Hom na julle stuur; en as Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel.” Uit hierdie Skrif gedeelte is dit voor die hand liggend dat die Heilige Gees meer persoonlik teenwoordig sou wees na Jesus se hemelvaart. As die Heilige Gees slegs energie sou wees, is daar geen verduideliking of logika hoekom Hy nie sou kom voor Jesus weggegaan het nie.

Die Heilige Gees kan bedroef word (Efe 4:30). Motors het vele unieke kenmerke en eienaardighede. By tye kom dit selfs voor dat hulle “persoonlikhede” het. Maar motor voertuie kan nie bedroef word nie. Ook kan hulle nie praat, soos die Heilige Gees nie. “Toe sê die Gees vir Filippus: Gaan daarheen en bly by daardie wa.” Hand 8:29. Rekenaar programme bestaan wat spraak kan reproduseer, maar hulle kan nie geinspireerde gedagtes produseer nie. Die Heilige Skrifte was geinspireer deur die Heilige Gees (2 Pet 1:21).

Ons lees ook in Openbaring 1:4, 5, ‘n gebed vir genade en vrede van die Vader, die Gees, en Jesus Christus. Ons moet vra, sou Johannes die Gees tussen die Vader en die Seun plaas indien hy nie die Gees geag het as ‘n goddelike intelligensie in dieselfde sin as wat hulle is nie?

As die Heilige Gees slegs ‘n goddelike krag is, dan waarom is dit 'n meer aanstootlik daad om teen die Heilige Gees te laster, en selfs nog meer fataal as om teen die Seun te praat? “Daarom sê Ek vir julle: Elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mense nie vergewe word nie. En elkeen wat ‘n woord spreek teen die Seun van die mens, dit sal hom vergewe word; maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, in hierdie eeu nie en ook in die toekomende nie.” Mat 12:31, 32. Per definisie is lastering “’n minagtende of onheilige daad, uitspraak, of geskrif teen God.” Deur hierdie eenvoudige afleiding kan ons nie anders as om te besef dat die Heilige Gees God moet wees nie. Dit is ook hoekom Petrus gesê het dat om vir die Heilige Gees te lieg is om vir God te lieg (Hand 5:3, 4).

Die Heilige Gees kan ‘n getuie wees. (Heb 10:15). In enige hof in die wêreld, kan slegs lewende wesens geroep word as getuies. Laastens, die Heilige Gees het Sy eie gedagtes. (Rom 8:27). Ons kan duidelik sien dat die Heilige Gees nie net ‘n krag is nie, maar die derde persoon van die Godheid. Alhoewel ‘n gees, het Hy al die kenmerke van ‘n persoon en ‘n individu.


Die Gees word duidelik uitgebeeld as ‘n wese wat praat, leer, keuses maak, getuig, vertroos, en wat bedroef kan word. “Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal!” 2 Kor 13:13.


Liefde By Golgota -

Die waarheid van die Drie-Enige God kan ook in die Evangelies self gevind word. In wese, wanneer ons Johannes oorweeg, lees ons dat God die Vader die wêreld so lief gehad het dat Hy God die Seun gestuur het sodat ons uit God die Gees gebore kon word. (Joh 3:8, 13, 16, 17).


Dit is veral op Golgota wat die leering van die Drie-Eenheid ontplof met betekenis en meer word as net ‘n interdenominale debat. Voor die aarde geskep is het die Drie-Enige God die potensiaal van die mens se rebellie en val bespreek. Deur die lens van goddelike voorkennis het Hy die afgryslikheid gesien wat sonde se verkragting van die wêreld sou aanrig. En daar, voor die mens gevormeer is, was dit besluit dat Jesus die troon van die hemel sou verlaat en die mens se plaasvervanger sou word. Jesus was “die Lam geslag van die grondlegging van die wêreld af” (Openb 13:8; 1 Pet 1:19, 20).

Sou Jesus slegs ‘n geskape super-wese wees, dan is Sy dood vir die mens se verlossing niks beter as wat ‘n engel vir die mens sou sterf nie. As Christus nie self God is nie, dan kon enige engel of sondelose geskape wese die doel gedien het. Hierdie sou verseker Satan se aanklag teen God in stand hou, dat God selfsigtig is deur te demonstreer dat Hy slegs gewillig is om Sy skepping op te offer en nie Homself nie.


‘n Drie-Eenheid Skeuring -

Nog ‘n punt om in ag te neem is dat sonde verwydering van God veroorsaak (Jes 59:2). Die ongeregtighede van die menslike ras was op die Seun van God geplaas (Jes 53:6).  Toe Jesus aan die kruis gehang het, gely het vir ons sonde, het elke deeltjie van Sy wese uitmekaar geskeur soos die ewige verhouding met Sy Vader en die Gees uitmekaar geruk is. In groot wroeging het Hy uitgeroep, “My God [vir die Vader], my God [vir die Gees], waarom het U My verlaat?” Mat 27:46. Sou daar net een persoon in die Godheid wees, sou daar dan nie so ‘n helse pyn vir die skeiding wees wat die lewe uit die hart van Jesus gedwing het nie.


Die werklike risiko in die verlossings plan, behalwe ‘n verlore mensdom, was die opbreuk van die Godheid. Sou Jesus sondig, sou Hy teen die doel van die Gees en die Vader werk. Oneindig-kragtige goedheid sou kragte span teen oneindig-kragtige boosheid. Wat sou gebeur het met die res van die skepping? Wie sou gesien word as reg? Een sonde kon die Godheid en die heelal in absolute chaos gedompel het; die proporsies van hierdie ramp is verbysterend. Tog was die Godheid steeds bereid om hierdie fragmenterende risiko te neem vir die verlossing van die mens. Hierdie openbaar die diepte van God se ongelooflike liefde.


Gevolgtrekking -

Augustinus het op ‘n keer op die strand gestap terwyl hy diep nagedink het oor die leering van die Drie-Eenheid. Soos hy besig was om te mediteer het hy ‘n jong seun dopgehou wat met ‘n see skulp heen en weer gehardloop het tussen die see en ‘n krap se gat in die sand. Hy het sy skulp vol see water geskep en vinnig gehardloop en dit in die krap gat gegoei. “Wat maak jy, my jong man?” het Augustinus hom gevra. “O” antwoord die seun, ‘Ek probeer om al die see water in hierdie gat af te goei.” Augustinus het sy les geleer. Soos hy daar wegstap het Augustinus gedink, “Dit is wat ek probeer doen, ek sien dit nou - Ek staan op die strand van tyd en probeer om in my klein eenvoudige brein dinge te kry wat oneindig is.” Netso, laat ons tevrede wees dat God sekere dinge weet wat ons nou nog nie ken of verstaan nie.

Dit sal voorbarig en belaglik wees om voor te gee dat ons alles oor God verstaan. “o Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë!” Rom 11:33. Sou ons Hom heeltemal kon ontsyfer soos ‘n genetiese kode, sou Hy ophou om God te wees.

Nietemin, daar is baie oor God wat wel geopenbaar is tot ons voordeel en seën. “Die verborge dinge is vir die HERE onse God; maar die geopenbaarde dinge is vir ons en ons kinders tot in ewigheid…” Deut 29:29. Wat geopenbaar is is dat hierdie leering van die Drie-Eenheid belangrik is vir God. Die bediening van Jesus begin en eindig met die klem op die drie persone van die Godheid. Die Vader, Seun, en Heilige Gees is teenwoordig by Jesus se doping, en toe Hy opgevaar het hemel toe het Jesus Sy volgelinge beveel om te doop in die naam van die Vader, Seun, en Heilige Gees.

Die getuienis van die Skrifte dui aan dat die Godheid kan nie geskei word in drie Gode of saamsmelt in een persoon nie. Die Drie-in-een het nie net ons geskep nie, maar het ons lief gehad en ‘n ongelooflike plan bedink om ‘n verlore wêreld te red van sonde om ons te herstel tot Sy teenwoordigheid in die paradys.

 

Die Godheid wat ons aanbid en dien -

Daar is een God: Vader, Seun en Heilige Gees, 'n eenheid van drie mede-ewige Wesens. God is onsterflik, almagtig, alwetend, en bo alles, alomteenwoordig. Hy is perkeloos en bo menslike begrip, en tog bekend deur Sy selfopenbaring. Hy is ewig waardig om aanbid en gedien te word deur Sy ganse skepping.


Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal! Amen.” 2 Kor 13:13.

bottom of page