top of page

7. DIE SEWE TROMPETTE

DIE GESKIEDENIS VOORUIT GESIEN


Jesus het in Openbaring ‘n unieke drie-voudige oorsig van die geskiedenis vanaf die apostels tot en met die wederkoms aan ons gegee. Hierdie drie oorsigte is gegee in die vorms van 7 kerke, 7 Seëls en 7 Trompette.

Geskiedenis dien ‘n doel, veral vir diegene wat aan die einde van tyd leef. Dit dui aan dat God op ‘n ernstige wyse betrokke is by die verloop van gebeure op aarde. Sy oog hou wag oor die invloede wat op die Kerk inwerk.  

In die boodskappe aan die 7 Kerke, ontvou Jesus die godsdienstige geskiedenis van die Christelike Era. Hy openbaar sy liefde vir sy volk in elke fase van die kerk se geskiedenis en openbaar aan hulle hul terkortkominge en foute. Terselfdertyd belowe Hy die ewige lewe aan diegene wat die sonde oorwin. Die kerk is Jesus se oogappel en aan die einde van die wêreld se geskiedenis sal Hy haar kom haal, as deel van die finale oorwinning oor sonde.

In die 7 Seëls ontvou die Lam die algemene geskiedenis van die Christelike Era. Hy openbaar die groot afvalligheid wat grootliks beinvloed word deur die sekulêre magte van die tyd. Die Seëls wys dat God steeds in beheer is van die menslike geskiedenis en dat Hy ‘n einde sal bring aan ongeregtigheid.

Die 7 Trompette dui op die politieke- en militêre geskiedenis van die Christelike Era, soos dit ‘n invloed op die Kerk deur die eeue het. Dit verteenwoordig Openbaring se skouspel van oorwinnings en nederlae.
 
1.    Die eerste vier trompette verteenwoordig die tydperk van die verbrokkeling van die Romeinse Ryk (beide Oos en Wes).

2.    Die 5de en 6de trompette skets die aanslae van die Mohammedaanse stamme onder hul verskeie leiers, wat weer op hul beurt aanleiding gee tot ‘n nuwe godsdienstige mag, wat teen die Christendom oorlog voer.

3.    Die 7de trompet verteenwoordig die laaste periode van die wêreld se geskiedenis, waarin God se laaste drie waarskuwings aan die hele wêreld uitgedra word, voor Sy koms (Openb 14:6-12).

Trompette in die Bybel, dui op oordeel. Na die blaas van elke trompet is daar ‘n oordeel wat die kerk tref, weens haar sonde en afvalligheid. God roep sy kerk tot bekering en roep hulle uit geestelike Babilon, om haar plae vry te spring en so deel van diegene te wees wat die Gebooie van God en die Geloof in Jesus bewaar (Openb 12:17; 14:12).

KLIMAKS VAN DIE WÊRELD SE GESKIEDENIS

Openb 8:1-4
“En toe Hy die sewende seël oopgemaak het, kom daar stilte in die hemel omtrent ‘n halfuur lank.  En ek het die sewe engele gesien wat voor God staan, en sewe basuine is aan hulle gegee.  En ‘n ander engel het gekom en met ‘n goue wierookbak by die altaar gaan staan, en baie reukwerk is aan hom gegee, om dit met die gebede van die heiliges op die goue altaar voor die troon te lê; en die rook van die reukwerk het met die gebede van die heiliges uit die hand van die engel opgegaan voor God.”

Die eerste teks neem ons tot by die 7de Seël. Die “stilte in die hemel” het te doen met die wederkoms van Jesus. Dit wil sê dat die verseëlingswerk van God afgehandel is.  

God se laaste boodskappe (3-Engele van Openb 14:6-12) is verkondig en die wat gehoor gegee het, is verseël. Daar is stilte in die hemel, want Jesus is op pad om sy volk te kom haal.  

Openb 8:1-5 is ‘n voortsetting van Openb 6 en vorm dus deel van die slotgebeure van die aarde se geskiedenis, soos in die 6de en 7de Seël geopenbaar. Johannes sien Jesus se middelaarswerk in die hemel, ten behoewe van die mensdom. In die Troonkamer van die hemel is daar ‘n voortdurende diens van bemiddeling aan die gang. Die gebede van God se volk wat voor die Here opgaan soos reukwerk, is gemeng met die meriete (geregtigheid) van Christus.

Rampe is die gevolg van die mens se sonde. God gebruik dit as middel om die mens tot inkeer te roep. Elke keer wanneer die volk van die Here afgedwaal het, het hulle in verdrukking beland. Sodra die volk hulle tot die Here bekeer, het Hy die kwaad afgeweer. Die gebede van Moses, Daniël, Hiskia, en Ester en die volk, openbaar aan ons dat God reageer op die gebede van sy berouvolle kinders.     
 
Openb 8:5
“En die engel het die wierookbak geneem en dit met vuur van die altaar volgemaak en dit op die aarde gegooi; en daar het stemme gekom en donderslae en weerligte en aardbewing.”

Die neergooi van die wierookbak op die aarde, dui aan dat Jesus se middelaarswerk en oordeel wat nóú in die hemel aan die gang is, afgehandel is. Die stemme, donderslae, weerligte en aardbewing, is tekens wat plaasvind tydens Jesus se wederkoms (Openb 16:17,18; 6:14-17).

 

Gaan na die volgende studie:  DIE EERSTE & TWEEDE TROMPET

bottom of page