top of page

VALSE EVANGELIE

Openb 16:13,4
“En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom.  Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.”

Reg aan die einde van die wêreld se geskiedenis, sal die Valse drie-eenheid die wêreld mislei deur ‘n valse evangelie deur die werking van duiwels of bose geeste. Die misleiding is teen God se Ware Kerk gemik - hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus behou.

Openb 13:4    
“En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk?  Wie kan teen hom oorlog voer?”
 
A.g.v. misleidings en wonderwerke, sal die hele wêreld die Dier en die Draak aanbid en verwonderd wees oor hul geestelike leiers se insig in politieke-, sosio-ekonomiese- en godsdienstige (New-Age?) sake.

Openb 13:8    
“En al die bewoners van die aarde sal hom aanbid, almal wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe van die Lam wat geslag is, geskrywe is nie.”
 
Deur Sy alwetenheid, weet God wie Syne is, maar die wêreld moet sy loop neem en die bewoners van die aarde moet self hul eie keuse maak vír Gód, óf Satan. Die wat nie gehoor gee aan die drie laaste waarskuwings- boodskappe van God (die ewige evangelie van Openb 14:6-12) nie, sal uiteindelik deur Satan mislei word (2 Thess 2:11,12) en met die finale vernietiging van sonde, in die Vuurpoel gegooi word, dit is die Tweede Dood. (Openb 14:9-11; 20:14,15; 21:8).

DIE LOTSBESTEMMING VAN BABILON (DIE ANTICHRIS, DIE VALSE PROFEET EN DIE DRAAK)

Dan 7:11
“Ek het toe bly kyk vanweë die stem van die groot woorde wat die horing gespreek het; ek het bly kyk totdat die dier gedood en sy liggaam vernietig en aan die verbranding deur vuur oorgegee is.”

Die vierde Dier en die Horing wat groot woorde spreek (Antichris / Pousdom) sal vernietig word en met vuur verbrand word. Dit verteenwoordig die polities-godsdienstige magte wat teen God en sy waarheid oorlog voer.
 
Openb 19:20    
“En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het.  Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand.”

Die Antichris en sy helper, die Valse Profeet sal albei vernietig word in die Vuurpoel van vuur en swawel. Ons moet verstaan dat die Pousdom en die Valse Profeet eintlik Stelsels van mag is wat op die mensdom gesag uitvoer. God sal die Stelsels, sowel as hulle wat aan die hoof en bestuur daarvan staan, met vuur en swawel verbrand.

Openb 20:10    
“En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.”

God het die Satan, wat aan die hoof van die valse drie-eenheid staan, nie vergeet nie. Saam met al die ander verleiers sal hy ook in die vuurpoel gegooi word. Niemand wat met sonde neul, sal gespaar word nie - almal sal hulle verdiende loon ontvang wanneer Jesus op die wolke van die hemel verskyn (Openb 22:12).

GOD SE FINALE WAARSKUWING EN OPROEP

Openb 14:9-11    
“En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê:  As iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie - hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang.”
 
Elkeen wat die Satan en die Pousdom se afvallige leringe najaag, sal verseël word met die aanbiddingsmerk van die Dier en sal die beker van God se toorn, onverdun, drink! Dit is duidelik dat die vuur en swawel vir alles en almal bedoel is wat enigsins met sonde ‘n kompromie aangaan. (Vuur en swawel - die Tweede Dood).

Openb 18:4,5    
“En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê:  Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.  Want haar sondes reik tot aan die hemel, en God het haar ongeregtighede onthou.”
 
Deur in die Stelsel van Babilon te bly, nadat God ons gewaarsku het, beteken dat ons met haar geestelike gemeenskap het. Dit beteken dat ons haar leringe goedpraat en in haar sonde en valse leringe deel. Net soos Lot en sy gesin moes vlug uit Sodom om God se straf op die stad vry te spring, so staan ons ook gevaar om, indien ons in Babilon bly, deur die sewe laaste plae getref te word. Daarom roep God na ons: Moenie deel wees van haar nie!  Kom uit haar uit My Volk!  

Openb 12:11    
“En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.”

Oorwinning oor die sonde en die draak (Satan) word behaal deur die bloed van die Lam. Ons moet Jesus as Verlosser deur die geloof aanneem. Dit is die eerste stap. Ons moet ons lewens in woord en daad aan Hom toewy as ons enigste Heer en Meester, soos Hy sy waarhede in sy Woord aan ons openbaar. Dit is die tweede stap. Soos Jesus sy lewe vir ons afgelê het, om ons te red van die Bose, so verwag Jesus dat ons ook bereid moet wees om indien nodig, ons lewens te verloor, terwille van die waarheid en geregtigheid van God. Dit is die derde stap.
 
Joh 3:36        
“Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom.”

Hy wat glo in Jesus, sal ook aan Hom gehoorsaam wees en bereid wees om Hom te volg op die weg waarheen Hy ookal lei. Soos Jesus, sal die volgeling ook sê: “Nie my wil nie, maar U wil geskied.”

Matt 16:24-27    
“Toe sê Jesus vir sy dissipels: as iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor; maar elkeen wat sy lewe om My ontwil verloor, sal dit vind.  Want wat baat dit ‘n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly?  Of wat sal ‘n mens gee as losprys vir sy siel? Want die Seun van die Mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal Hy elkeen vergeld volgens sy dade.”

‘n Blote belydenis van Christenskap is nie genoeg nie. Elkeen wat wêreldse aansien begeer, of daarvoor lewe, sal nie die ewige lewe ontvang nie.  

 

IS U BEREID OM U KRUIS VIR JESUS OP TE NEEM?


Gaan na die volgende afdeling:  10. Jesus se Twee Getuies

bottom of page