top of page

11. DIE ANTICHRIS SE AANSLAG OP GOD SE GESAG

DIE GRONDSLAG VAN GOD SE REGERING


Openb 11:15-19    
“En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê:  Die koninkryk van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.  En die vier-en-twintig ouderlinge wat voor God op hulle trone sit, het op hulle aangesig geval en God aanbid en gesê: Ons dank U, Here God, Almagtige, wat is en wat was en wat kom, dat U u groot mag aangeneem en as koning geheers het.  En die nasies was vertoornd, en u toorn het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan u diensknegte, die profete, en aan die heiliges en aan die wat u Naam vrees, klein en groot, en om die verderwers van die aarde te verderf.  En die tempel van God het in die hemel oopgegaan, en sy verbondsark is in sy tempel gesien, en daar was weerligte en stemme en donderslae en aardbewing en groot hael.”

Volgens Bybelse geskiedenis het die sesde trompet verstryk met die val van die Ottomann - Turkse se Ryk op 11 Augustus 1840. Die 7de trompet sou direk na hierdie tydperk geblaas word. Volgens die 2300 Aande-en-Môre Profesie sou dit blaas op 22 Oktober 1844. Die tyd vir die Hemelse Oordeel het aangebreek.  

Met die blaas van die trompet sien Johannes Die Tempel van die hemel geopen en die Verbondsark van die Here, waarin die Tien Gebooie gehou word, word vertoon. Die Verbondsark stel die Troon van God voor, wat op die beginsels van die Tien Gebooie bestuur word, en wys na die Verbond tussen God en die Mens.
 
Ex 25:21,22    
“En sit die versoendeksel bo-op die ark;  maar in die ark moet jy die Getuienis neerlê wat Ek aan jou sal gee.  En daar sal Ek met jou saamkom, en van die versoendeksel af, tussen die twee gérubs uit wat op die ark van die Getuienis is, sal Ek jou alles sê wat Ek jou vir die kinders van Israel sal beveel.”

Die Allerheiligste deel van die Tabernakel, waar die ark van die Verbond gehuisves was, was simbolies van die ware Tempel van God in die hemel.  Dit is hier bo-op die versoendeksel, wat die Getuienis (Tien Gebooie) oordek, dat God met Moses gespreek het. Dit wys aan ons dat God se regering geskoei is op die Tien Gebooie.

"Die Wet van God, in die Hemelse Heiligdom is die groot oorspronklike waarvan die Gebooie op kliptafels, soos deur Moses in die Pentateug geskryf is, 'n getroue afskrif was.  Diegene wat hierdie punt verstaan het, is dus gelei om die heilige onveranderlike aard van die goddelike wet te sien..." E. G. White, Die Groot Stryd, Sentinel Uitgewery, Kaapstad, 1939, bl. 410,411.

SATAN SE AANSLAG OP DIE GESAG VAN GOD

Jes 14:12-14    
“Hoe het jy uit die hemel geval, o môrester, seun van die dageraad!  Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, oorweldiger van die nasies!  En jy het in jou hart gesê:  Ek wil opklim in die hemel, my troon verhef bo die sterre van God en sit op die berg van samekoms in die uithoeke van die Noorde.  Ek wil klim bo die hoogtes van die wolke, my gelykstel met die Allerhoogste!”

Satan se einddoel was, en bly steeds, om aan sy Skepper gelyk te wees. As die hoogste geskape wese verlang hy dat alle ander geskape wesens hom ook sal aanbid, ten koste van hulle eie lewe.
 
Dan 7:25        
“En hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel; en hy sal probeer om tye en wet te verander, en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd.”

Satan se grootste aanslag teen God, is teen Sy Wet, want die Wet van God is die maatstaf van Sy regering.  Hy sou die Antichris / Klein Horinkie / Pousdom gebruik om hierdie vuil werk, die verandering aan God se wet, namens hom te verrig.

Openb 13:1-4    
“En ek het 'n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe 'n naam van godslastering.  En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos dié van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu;  en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag.  En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees.  En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.  En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk?  Wie kan teen hom oorlog voer?”

“n Dier kom uit die see tevoorskyn. Satan gee aan hierdie Dier mag, krag en sy troon. Die 1ste Dier is niemand anders nie, as die herrese Antichris (Pousdom) van die Donker Eeue.  Na 1929 verskyn hy weer op die toneel.  Al die bewoners van die aarde word mislei om die Dier (Pousdom) te aanbid (slaafs na te volg).  Dit word gedoen deur haar valse leringe te onderskryf. Deur die Dier se valse leringe te gehoorsaam, of daarmee saam te gaan, aanbid die wêreld ook die Draak (Satan), want hy is die oorsprong van al die Antichris se leuens (Joh 8:44). Die Skrif sê: Aan hom wie jy gehoorsaam is, van hom het jy ‘n slaaf geword (Rom 6:16).
 
Openb 12:17    
“En die draak was vertoornd op die vrou, en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou.”

Die konteks van die teksgedeelte verwys na ‘n spesifieke tyd.  Die nakomelinge van God se kerk in die woestyn, sou eers verskyn ná die 1260 jaar van Pouslike heerskappy tot ‘n einde gekom het.

Satan sou sy stryd teen die nakomelinge van God se Ware Kerk (die vrou van Openb 12) na 1798 nC. aan die gang sit d.m.v. die Eerste Dier uit die see (Herrese Pousdom) en die Tweede Dier uit die aarde (Valse Profeet), albei uit Openb 13. Waarom?  

Hierdie nakomelinge van die ware kerk in die woestyn, klou vas aan God se gebooie (wat ‘n erkenning van God se gesag is) en die Getuienis van Jesus (die profesieë wat Satan se bedrog ontbloot en verlossing deur Jesus openbaar en predik. (Sien Openb 14:12; 19:10).  
 
Hierdie Nakomelinge (Spermatos in Grieks, letterlik “Oorblyfsel / Saad”) ry Satan se planne om die hele wêreld te mislei, in die wiele. Vir sy plan om te slaag (om die hele mensdom te verlei, om hom te aanbid), moet hy drie dinge probeer doen.

 

Gaan na die volgende studie:  DIE DRIE AANSLAE

bottom of page