top of page

DIE ANTICHRIS SE LAASTE AANSLAG TEEN GOD SE GESAG

Openb 16:13,14    
“En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.”

Satan en sy helpers is besig om die hele wêreld agter hom te skaar deur sy misleidings en valse leringe wat deur geeste van duiwels voorgehou word. Onder valse voorwendsels van wêreldvrede, sosio-ekonomiese toestande, godsdienstige verdraagsaamheid, en die vermenging van kulturele gebruike, is ons besig om ingetrek te word om op verskeie subtiele maniere, die wet van God te vertrap.

Openb 19:19    
“En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leërs versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy leër.”
 
Met die eerste lesing van die teksgedeelte sou ‘n mens kon sê dat ons weer ‘n kosmiese stryd tussen God en Satan en die engele het. Maar die stryd in die hemel is klaar deur God gewen, met Migael as God se Aanvoerder (Openb 12:7-10). Satan en sy bose engele sit nou hul stryd op aarde (sy laaste vesting) voort (Openb 12:12-17).

Met bogenoemde as agtergrond, merk ons dat die kerk, God se leër op aarde is, wat die stryd teen Satan se bedrog voer (1 Sam 17:26, 45-47; Hooglied 6:10; Sag 10:3; Openb 6:1,2). Satan en sy gevolg sal probeer om God se volk en sodoende, die waarheid op aarde, finaal uit te doof. God se volk (as beskermers van die wet van God en die verlossing deur geloof in Jesus alleen - Openb 12:17; 14:12; 19:10) sal in groot benoudheid verkeer en op die punt wees om uitgewis te word deur al die wêreldmagte onder Satan se beheer. Slegs goddelike ingryping sal hulle nog kan red.
 
GEREGTIGHEID SAL SEËVIER

Dan 12:1-3    
“En in dié tyd sal Migael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ‘n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan. En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik. En die verstandiges sal glinster soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot regverdigheid lei, soos die sterre vir ewig en altoos.”

Hierdie is ‘n duidelike beskrywing van Jesus se Wederkoms. Die koning van die Noorde (Babilon en haar helpers onder Satan se leiding) het gereed gemaak om God se volk te vernietig. Migael (Jesus in stryd teen die Bose) verskyn skielik en red sy volk uit hul benoudheid. (Sien ook die lesing oor die “Held van Openbaring.”)
 
Sedert die sondeval, het die groot stryd op aarde gewoed. “Die Seun van God en sy boodskappers het die stryd gevoer teen die Bose om die mensekinders te waarsku, te verlig en te verlos. Sodra Migael verskyn, het alle mense hulle besluit geneem; die goddelose het ten volle by Satan in sy oorlog teen God aangesluit. Die tyd het aangebreek vir God om die gesag van sy vertrapte wet te handhaaf.  

Die stryd is nou nie net teen Satan alleen nie, maar teen die mense. Die Here het ‘n twis met die nasies.”  E. G. White, Die Groot Stryd, Sentinel Uitgewery, Kaapstad, 1939, bl. 623.

Die Tien Gebooie is die volmaakte wil van God vir elke mens wat lewe. Daarom is Satan se aanslag op die Wet so verskriklik, want hy ontneem die Lewende God die aanbidding wat Hom toekom as Skepper en Verlosser van die mens en hy ontneem die mens die vreugde van gemeenskap met sy Skepper en sy medemens.

Openb 19:20,21    
“En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het.  Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand. En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van Hom wat op die perd sit; en al die voëls is versadig van hulle vlees.”

Satan se mag, wat deur die Stelsels van die Dier en die Valse Profeet gesimboliseer word, word finaal gebreek en vernietig met die verskyning van Jesus vanuit die hemel (Openb 19:11-14).

2 Pet 3:13    
“Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en ‘n nuwe aarde waarin geregtigheid woon.”
 
Jesus sal sy belofte gestand doen. Die aarde (nuut gemaak) sal weer deur die wet van God (geregtigheid) regeer word, soos dit van die skepping af, beplan was. Die keer sal sonde nooit weer verskyn nie.

“Deur die ewigheid heen sal die geskiedenis van die sonde getuig dat die geluk van alle geskape wesens in die wet van God opgesluit is.” E. G. White, Die Groot Stryd, Sentinel Uitgewery, Kaapstad, 1939, bl. 636.

 

GLO U DAT GOD SE WET VANDAG STEEDS VAN TOEPASSING IS?

 

IS DIT U VOORNEME OM DIE WET VAN GOD, DEUR DIE KRAG VAN DIE INWONENDE HEILIGE GEES TE ONDERHOU, AS TEKEN DAT U HOM (JESUS) LIEFHET WAT VIR U GESTERF HET?


NB - Ons kan nooit gered word deur die onderhouding van enige wet nie.  Maar ons redding wat deur Jesus bewerkstellig is, sal die vrugte van die Gees voortbring. Sy heilige wet sal dan op die tafels van ons harte geskryf wees. Ons verhouding met Jesus en ons liefde vir Hom sal ons dring om nooit iets te wil doen wat Sy karakter sal skaad nie, maar net dit te doen wat in ooreenstemming met Sy wet is. Gehoorsaamheid aan die wet van God, is ‘n teken van my lojaliteit aan my skepper en Verlosser.

Gaan na die volgende afdeling:  12. Die Antichris se Aanslag op God se Verlossingsplan

bottom of page