top of page

DIE LAASTE BEDROG

Matt 12:47-50

“Toe sê iemand vir Hom: Dáár staan u moeder en u broers buite en wil graag met U praat. Maar Hy antwoord en sê vir die die een wat Hom dit vertel het: Wie is my moeder?  En wie is my broers?  En Hy steek sy hand oor sy dissipels uit en sê: Dáár is my moeder en my broers.  Want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is, dié is my broer en suster en moeder.

Om broer of suster van Jesus in die geloof te wees, beteken om in ooreenstemming met God se wil te wees. Wat is God se wil?  

Ps 40:8,9

“Toe het ek gesê: Kyk, ek kom; in die boekrol is dit my voorgeskrywe.  Ek het lus, o my God, om u welbehae te doen, en u wet is binnein my ingewande.”

In die profesie verduidelik Jesus wat die wil van God behels - die onderhouding van sy wet.

Matt 7:21-23 (Nuwe Vertaling)

“Nie elkeen wat vir My sê: ‘Here, Here,’ sal in die koninkryk van die hemel ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is.  Baie sal daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons nie in u Naam gepreek nie, deur u Naam duiwels uitgedryf en deur u Naam baie wonders gedoen nie?’  Dan sal Ek openlik vir hulle sê:  Ek het julle nooit geken nie.  Gaan weg van My, julle wat die wet van God oortree.”

Om te sê: “Here, Here,” maak my nie ‘n ware kind van God nie. Slegs hulle wat gewillig is om God se wil te doen, word deur Hom as sy kinders gereken. Wat is God se wil? God se wil is om God se wet te erken en te aanvaar as lewensreël in my lewe.

“Die wet van god is die wil van God. Die Tien Gebooie is nie afgeskaf by die kruis saam met die ou verbond, nog minder vervang deur een of ander nuwe wet onder die nuwe verbond nie. Dieselfde tien voorskrifte wat op klip geskryf is onder die ou verbond is op die Christen se hart geskryf onder die nuwe verbond.” Ds A J Burger in Kort Begrip, bl 7, 8, 83.
 
“Die Tien Gebooie bly van krag en dien nog as formulering van die wil van God ten opsigte van die lewe van sy volk onder die nuwe verbond.” Prof. E P Groenewald, Die Kerkbode, 1 September 1971.

Satan se navolgers word gekenmerk as hulle wat God se Wet wysig of verwerp. Babilon verkondig dat God se wet nie bindend op die menslike gewete is nie. Wie het aanspraak op my lewe, God of Babilon? (Sien lesing oor “Antichris se aanval op God se Gesag.”)

Rom 3:31

“Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie!  Inteendeel, ons bevestig die wet.”

Genade en die wet is onafskeidbaar deel van mekaar. Omdat die mens nooit in eie krag die wet kan onderhou nie (wat nog te sê om daardeur gered te word), het ons die genade van God nodig wat deur geloof aangeneem word. Deur die inwonende Heilige Gees word die wet in ons lewe volbring. (Rom 3:19-30; Rom 8:1-10; Hebr 8:10)

Openb 13:2-4

“En die dier wat ek gesien het, was soos 'n luiperd, en sy pote soos dié van 'n beer, en sy bek soos die bek van 'n leeu;  en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag.  En ek het een van sy koppe gesien net of dit dodelik gewond was, en sy dodelike wond is genees.  En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan.  En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê:  Wie is aan die dier gelyk?  Wie kan teen hom oorlog voer?”

Die hele wêreld loop verwonderd agter die dier (herrese Pousdom) aan en aanbid Satan deur hul gehoorsaamheid aan die Dier.
 
“Daar is maar EEN kerk op die aardbodem wat die mag het, of aanspraak maak op die mag om wette te maak wat bindend is op die gewete, wat bindend is voor God, en wat bindend is onder straf van die helse vuur.  Neem byvoorbeeld die instelling van Sondag. Watter reg het enige ander kerk om hierdie Sondag te hou? U mag antwoord dat dit volgens die derde gebod [vir Rooms Katolieke is die 4de gebod van die Bybel, die derde gebod - Sien lesing oor “Die Antichris se aanval op God se gesag.”] is wat sê: ‘Dink aan die Sabbatdag om dit heilig te hou.’ Maar Sondag is nie die Sabbat nie. Saterdag is die Sabbat. Enige skoolseun weet dat Sondag die eerste dag van die week is. Ek het keer op keer al 1000 dollar aangebied aan enigeen wat deur middel van die Bybel alleen kan bewys dat Sondag die dag is wat ons beveel word om te onderhou, en niemand het ooit die geld kom haal nie, en nou maak ek vannaand hier weer dieselfde aanbod. Dit was die Heilige Katolieke Kerk wat die rusdag verander het van Saterdag, die sewendedag, na Sondag, die eerste dag van die week. Nie alleen het sy almal verplig om die Sondag te hou nie, maar die raadsitting van Laodicea in 364 nC. het almal wat die Sondag nie hou nie, onder ‘n vloek geplaas, en almal is aangespoor om op die Sabbat hul arbeid te verrig onder straf van die banvloek.” Vader Enright, The Workers Bulletin, Des Moines, Iowa, 17 September 1889, ‘n uittreksel uit ‘n lesing in die Katolieke Kerk te Des Moines.

Openb 13:11-14

“En uit die aarde het ek 'n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos 'n lam en het gepraat soos 'n draak.  En hy oefen al die mag van die eerste dier uit voor sy oë, en hy maak dat die aarde en die wat daarop woon, die eerste dier aanbid, waarvan die dodelike wond genees is.  Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense.  En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het.”

Die Tweede dier (Afvallige Protestantisme) verlei die bewoners van die aarde om die eerste dier (herrese Pousdom) gehoorsaam te wees deur 'n beeld vir hom op te rig en hom daardeur te aanbid. Deur Sondag te verhef as die Christelike Sabbat, verhef Protestante die merkteken van Pouslike gesag en gee dus die eer (aanbid) aan die Dier en aan die Draak (Satan).

“Daar is ‘n gebod om die Sabbat heilig te hou, maar daardie dag was nie Sondag nie. ...Dit word gesê, en op triomfantlike wyse nogal, dat die Sabbat oorgedra is van die sewende na die eerste dag van die week. ...Waar kan die bewys van so ‘n verslag gevind word? Beslis nie in die Nuwe Testament nie. Daar is geen Skriftelike bewys vir die verandering van die Sabbat-instelling van die sewende na die eerste dag van die week nie.”
 
“Natuurlik weet ek dat Sondag reeds in gebruik was in die vroëe Christelike geskiedenis, as ‘n godsdienstige dag, soos ons verneem van die vroëe kerkvaders en ander bronne. Maar wat ‘n jammerte dat dit na ons toe moes kom, gebrandmerk as heidens, gedoop met die naam van die songod, aangeneem en bekragtig deur pouslike afvalligheid, en as heilige erfenis vir Protestantisme nagelaat is.” Dr. Edward T. Hiscox, [outeur van die Baptist Manual] New York Examiner, 13 November 1893. (soos aangehaal tydens ‘n New Yorkse Predikante Konferensie).

“Ons het reeds die wet oortree deur dit [die Sabbat] die eerste dag van die week te maak, pleks van die sewende.” Ds J S Marais, (Hervormde Kerk), Die Burger, dagblad van 13 Oktober 1963.

SLAAN AG OP GOD SE WOORD

Die Eerste engel word opgevolg deur nog twee ander engele, elk met 'n belangrike deel van die Oordeelsboodskap aan die hele wêreld. Die groot vraag is: Hoe gaan u en ek daarop reageer?

Openb 1:3

“Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.”

Gelukkig is diegene wat hoor en lees wat Jesus aan hulle wil openbaar! Gelukkig is diegene wat ook die dinge wat gehoor en gelees is, in hulle eie harte bewaar (toepas in hulle lewe).

Jak 1:21,22,25

“Daarom, doen afstand van alle vuiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord, wat in staat is om julle te red.  En word daders van die woord  en nie net hoorders wat julleself bedrieg nie. ...Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie ‘n vergeetagtige hoorder is nie, maar ‘n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen.”

God se woord is Waarheid (Joh 17:17). Dit verskaf aan ons geestelike riglyne en wys ons die weg na die ewige lewe in verhouding met ons Skepper en Verlosser.
 
“Is die wet regtig nodig? O Ja. Die Wet is gegee om ons in lyn te hou met die wil van God... Kan daar ‘n wonderlike boodskap tot ons kom as hierdie beginwoorde van die Tien Gebooie...? In liefde en genade kom God ook na ons: Ek is jou God. Ek steur My aan jou. Ek het belang by jou... En as jy nou in dankbaarheid wil lewe soos ‘n verloste... Hier is My wil, duidelik uiteengesit in ‘n taal wat jy verstaan. Lewe só en weet: Jy leef soos God wil hê dat jy dit moet doen! Amen.” Dr Fritz Gaum in Die Huisvrou, November, 1975.

GOD IS DEUR JESUS BESIG OM DIE WêRELD TE OORDEEL. IS HY U ADVOKAAT IN DIE HEMEL?

 

OM DIE SKEPPER-GOD TE AANBID, IS MEER AS OM DIT NET TE BELY. ONS MOET GEWILLIG WEES OM AKTIEF IN DIE AANBIDDING VAN DIE SKEPPER-GOD DEEL TE Hê. IS U GEWILLIG OM DIT TE DOEN?

 

DIE 10 GEBOOIE IS DIE WEERSPIëELING VAN DIE KARAKTER VAN GOD. DEUR SY WET TE ONDERHOU, TOON ONS ONS GEWILLIGHEID OM SY ONDERDANE TE WEES. IS U GEWILLIG OM U LIEFDE VIR HOM UIT TE DRA DEUR SY WIL (WET) TE GEHOORSAAM DEUR DIE INWONENDE HEILIGE GEES?

 

DIE 10 GEBOOIE SLUIT DIE SABBAT VAN DIE VIERDE GEBOD IN. IS U VOORNEME OM DIE VIERDE GEBOD (DIE SEWENDE DAG SABBAT) TE ONDERHOU EN TE GEHOORSAAM AS TEKEN DAT DIE SKEPPER-GOD, U GOD IS, EN DAT HY U HEILIG?

Gaan na die volgende afdeling:  18. Die Tweede Engel se Boodskap

bottom of page