top of page

17. GOD SE 3 LAASTE WAARSKUWINGS - DIE EERSTE ENGEL SE BOODSKAP
 
GOD SE LAASTE WAARSKUWING AAN 'N WÊRELD WAT VERLORE GAAN


Openb 14 is seker een van die belangrikste hoofstukke in die boek van Openbaring. Sy boodskap is gerig tot ons wat vandag lewe. Dit is God se laaste waarskuwingsboodskap aan 'n wêreld wat totaal mislei word deur die afvalligheid van geestelike Babilon. Die wêreld is besig om in twee kampe te verdeel, hulle wat die Skepper-God aanbid, teenoor hulle wat die Draak aanbid.  

Hierdie laaste boodskap van God, is ‘n drievoudige boodskap om ons die finale kans te gun om in ooreenstemming met die wil van God te kom, voor die oordeel in die hemel tot ‘n einde kom, en Jesus daarna op die wolke kom om elkeen sy loon te gee, soos sy werk sal wees. Hoe word hierdie laaste boodskap in die Boek van Openbaring verwoord?

Openb 14:6-12

“En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.  En hy het met 'n groot stem gesê:  Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom; en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het.  En 'n ander engel het gevolg en gesê:  Geval, geval het Babilon die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery.  En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê:  As iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam.  En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie - hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang.  Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas;  hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar.”
 
Hierdie laaste drievoudige boodskap, is spesifiek van toepassing op mense wat leef in die “Tyd van die Einde,” m.a.w. ná 1844 nC.

Openb 14:6,7

“En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.  En hy het met 'n groot stem gesê: Vrees God en gee Hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom;  en aanbid Hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het."

Ten eerste is die 1ste Engel se boodskap 'n oproep tot al die nasies van die wêreld om hul tot die Skepper-God te bekeer. Hierdie boodskap bevat die Ewige Evangelie van Verlossing deur Jesus Christus, wat vir almal beskikbaar is. Dit is God se begeerte dat elke persoon dit moet hoor.

Tweedens is die 1ste Engel se boodskap ook God se Oordeelsboodskap wat ‘n integrale deel vorm van die Ewige Evangelie. "God het 'n dag bepaal waarin Hy die wêreld in geregtigheid gaan oordeel, deur 'n Man wat Hy uit die dood opgewek het." (Hand 17:30,31). Die aanvaarding van die Oordeelsboodskap, bring oortuiging (God gaan met die sondaar en sonde afreken), bekering (verwerping van sonde) en toewyding (dissipelskap en gehoorsaamheid) mee.

Derdens is die 1ste Engel se boodskap ook 'n oproep tot die hele wêreld om die Skepper-God te aanbid. Die meeste Christene bely dat hulle Hom as Skepper aanbid. Maar weens misleiding deur Babilon, bring hulle eer aan Satan, omdat hulle die merkteken van sy gesag aanvaar, in die plek van die teken wat deur God Self daar gestel is, as teken van lojaliteit aan Hom as Skepper, Verlosser en Herskepper.

Openb 14:8

"En 'n ander engel het gevolg en gesê: Geval, geval het Babilon die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn van die grimmigheid van haar hoerery.”

Die 2de Engel se boodskap maak dit duidelik dat Babilon (die gesamentlike godsdienstige afvalligheid van die Draak, die Dier en die Valse Profeet) al die nasies besmet het met haar dodelike Vigs-virus deurdat hulle hoerery met haar gepleeg het (gedeel het met haar valse leringe). Haar gesag en leringe is gebaseer op Tradisie. In die oë van die Skepper-God, word dit beskou as Draak en Dier aanbidding (Openb 13:3,4,12-17; 18:2,3).  

In teenstelling hiermee, berus die “Oorblyfsel” (hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar - Openb 12:17; 14:12; 19:10) se gesag in die Woord van God, as enigste maatstaf en lewensreël.

Openb 14:9-12

“En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê:  As iemand die dier en sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn, en hy sal gepynig word met vuur en swawel voor die heilige engele en voor die Lam.  En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle het dag en nag geen rus nie - hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang.  Hier kom die lydsaamheid van die heiliges te pas;  hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar.”

Volgens die 3de Engel se boodskap het die tyd vir skeiding aangebreek. God se laaste oproep tot die mensdom, is om uit die sisteem van Babilon (die Valse driemanskap) uit te kom, en hulle aan die kant van die Skepper te skaar.

Diegene wat egter weier om aan God se laaste waarskuwing (3 Engele se boodskappe) gehoor te gee, sal uitgeken word aan die merk van die dier, sy naam, of sy getal (Openb 13:17). Omdat hulle nie van Babilon wil skei nie, sal hulle deur die sewe laaste plae geteister en aan die einde in die vuurpoel wat met vuur en swael brand, vernietig word (Openb 16; 17:1; 18:5,8).
 
Diegene wat hulself van Babilon afskei, en elkeen wat die stem van die Goeie Herder hoor én Hom vólg, word beskou as hulle "wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar." Hulle het lydsaamheid (volharding) nodig om in die tyd van beproewing te staan vir wat reg is. God het belowe dat Hy hulle sal beskerm (Openb 3:10; 13:10).

DIE TWEESTRYD OM BESIT VAN DIE MENSLIKE HART

Luk 16:13

“Geen huiskneg kan twee here dien nie;  want hy sal óf die een haat en die ander een liefhê, óf die een aanhang en die ander een verag.  Julle kan nie God én Mammon dien nie.”


Volgens Jesus handel die stryd waarin die mens gewikkel is, oor meesterskap. Wie is die meester van sy hart - God of Mammon?!  Volgens Jesus is dit onmoontlik om albei ewe lief te hê.

1 Kon 18:21

“En Elia het nader gekom na die hele volk en gesê:  Hoe lank hink julle op twee gedagtes?  As die Here God is, volg Hom na; en as Baäl dit is, volg hom na!  Maar die volk het hom niks geantwoord nie.”

Die Volk van God in die Ou Testament het ook van die Skepper-God afvallig geword en heidense afgode en leringe van duiwels aangehang. Elia, as boodskapper van God, het die volk ook laat verstaan dat 'n mens net een God op 'n slag kan dien, en aan Hom alleen gehoorsaam kan wees (2 Kon 17:27-41). Die volk moes kies wie hulle wil dien - God, die Skepper van hemel en aarde, of Baäl, die son-god, wat deur die meeste heidene aanbid word en van duiwelse oorsprong is.

Rom 6:16

“Weet julle nie dat aan wie julle julself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam nie - óf van die sonde tot die dood, óf van die gehoorsaamheid tot die geregtigheid?”

Reg deur die eeue moes mense dieselfde keuse maak. So word daar aan die mensdom wat in die Tyd van die Einde leef (ná 1844), dieselfde keuse gestel. Ons wat vandag lewe moet ook kies - óf die Skepper-God, of Babilon (die valse drie-eenheid), wat son-aanbidding voorstaan. 

 

  • WIE KIES U AS MEESTER VAN U HART?

  • AAN WIE WIL U GEHOORSAAM WEES?

 

Gaan na die volgende studie:  DIE GEVOLGE VAN SKEPPER-VERWERPING

bottom of page