top of page

BYBELSE KONSEP VAN DIE WOORDE “EWIG” OF “ALTYD”

In die Bybel word die woord "ewig" herhaaldelik gebruik met verskeie betekenisse wat wissel van 'n "beperkte tyd," tot 'n “onbepaalde tydperk."

Die betekenis van "ewig" of "vir altyd," word bepaal deur die manier waarop dit gebruik word, en die aard van die onderwerp waarop dit toegepas word. Laat ons Bybelse voorbeelde gebruik om dit te verduidelik:

Deut 15:17    

“...dan moet jy 'n els neem en dit deur sy oor en in die deur steek, sodat hy vir altyd jou slaaf word;  en ook met jou slavin moet jy net so doen.”

Nadat die slaaf met die els in sy oor gemerk was, sou hy "vir altyd" sy baas se slaaf wees. Maar hierdie "vir altyd" sou net wees totdat die slaaf sterf.

Openb 14:6    

En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met 'n ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke.”

Alhoewel dit 'n ewige Evangelie is, sal daar 'n tyd kom dat dit nie meer gepredik sal word nie. Sodra die Wederkoms plaasvind en die 1000 Jaar aanbreek, sal evangeliste en predikante ophou om verlossing deur Jesus aan die wêreld, te predik. In dié konteks, het “ewig” die betekenis dat die evangelie gepredik sou word vanaf Adam se tyd, tot en met die herstel van die mensdom, daarna sal dit nie meer aan sondaars verkondig word nie.
 
Judas 1:6,7      

En die engele wat hul eie beginsel nie bewaar het nie, maar hul eie woning verlaat het, het Hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeie onder die duisternis bewaar; soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoereer en agter vreemde vlees aan geloop het, as 'n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan.”

Die bose engele word met “ewige boeie” bewaar vir die "ewige straf." “Ewige boeie” in die geval beteken dat daar ‘n beperking op Satan en sy engele geplaas word, waaruit hulle nie kan ontsnap nie, totdat die spesifieke tyd van hulle “ewige straf” aanbreek.

Sodom en Gomorra is as voorbeelde, besig om die "ewige straf" te ondergaan, wat vir Satan en sy bose engele voorlê. Sodom en Gomorra is deur vuur en swawel vanuit die hemel vernietig. (Sien Gen 19:24,25; 1 Kon 18:38; 2 Kron 7:1,3; Openb 20:9).

Matt 25:41,46        

Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele...  En hulle sal weggaan in die ewige straf, maar die regverdiges in die ewige lewe.”

God se plan is dat Satan, sy engele en die goddelose in die "ewige vuur" gegooi moet word, wat ook die "ewige straf" genoem word, en wat 'n eenmalige daad aandui.

2 Pet 2:6        

...en deur die stede van Sodom en Gomorra tot as te verbrand, hulle tot ondergang veroordeel het en as 'n voorbeeld gestel het vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees.”

As straf van die "ewige vuur," is Sodom en Gomorra tot as verbrand. Hulle straf moet dien as 'n voorbeeld vir die goddelose wat nog in die toekoms gestraf sal word.

Matt 3:11,12   

Ek doop julle wel met water tot bekering; maar Hy wat ná my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie.  Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur.  Sy skop is in sy hand, en Hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal Hy met onuitbluslike vuur verbrand.”

Jesus sal self die goddelose oordeel en hulle met ‘n onuitbluslike vuur vernietig. Eerder as wat die vuur vir ewig sal aanhou brand, blyk dit of die vuur nie doodgemaak sal kan word solank daar nog ‘n greintjie sonde is wat as brandstof kan dien nie.

EWIG - ‘N TOTALE VERNIETIGING

Mal 4:1-3    

“Want kyk, die dag kom, en dit brand soos 'n oond. Dan sal al die vermeteles en almal wat goddeloosheid bedrywe, 'n stoppel wees;  en die dag wat kom, sal hulle aan die brand steek, sê die Here van die leërskare;  sodat dit vir hulle geen wortel of tak sal oorlaat nie.  Maar vir julle wat my Naam vrees, sal die son van geregtigheid opgaan, en daar sal genesing onder sy vleuels wees;  en julle sal uittrek en huppel soos kalwers uit die stal.  En julle sal die goddelose vertrap, want hulle sal soos stof wees onder julle voetsole op die dag wat Ek skep, sê die Here van die leërskare.”

Op die finale dag wanneer die oordeel op die goddelose uitgespreek sal word, sal hulle met vuur vernietig word, sodat daar net as en stof sal oorbly.

2 Thess 1:9       

Hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte.”

Die straf, beteken 'n ewige verderf - om vir ewig weg van die Lewe gewer te wees. Om van die Lewegewer verwyderd te wees, is eintlik om dood te wees. Anders gestel, die goddelose sal wees asof hulle nooit bestaan het nie (Ps 1:4-6).

Obadj 1:16-18       

Want net soos julle gedrink het op my heilige berg, sal al die nasies gedurigdeur drink, ja, hulle sal drink en swelg en word asof hulle nooit bestaan het nie. Maar op die berg Sion sal daar ontkoming wees, en dit sal 'n heiligdom wees; en die huis van Jakob sal sy besittings in besit neem. Dan sal die huis van Jakob 'n vuur wees en die huis van Josef 'n vlam, maar die huis van Esau 'n stoppel; en dié sal hulle aan die brand steek en hulle verteer, sodat daar geen oorblyfsel vir die huis van Esau sal wees nie, want die Here het dit gespreek.”

Volgens die profeet Obadja, sal die goddelose van die wêreld hulle maatbeker van sonde volmaak. Hulle sal die beker van God se toorn op die sonde, drink. Obadja sê dat hulle sal aanhou drink van God se straf, totdat hulle nie meer bestaan nie.

Esau, die eersgeborene, het sy reg as draer van die Saad van die Belofte (Jesus) verag. Daarom word hy die simbool van die goddelose in alle eeue wat Jesus as Verlosser verwerp het. Jakob, sy jonger broer het gesmag na die eersgeboortereg (die Saad van die Verbond - Jesus). Deur die geloof het Jakob (onderkruiper) Israel (oorwinnaar) geword, uit wie se nageslag Jesus as Verlosser gebore sou word. Elke sondaar (onderkruiper) wat smag na verlossing en Jesus Christus aanvaar as sy persoonlike Verlosser van die sonde, word ‘n Israeliet (oorwinnaar), genoem.

Die huis van Jakob en Josef staan vir die regverdiges. A.g.v. die regverdiges, sal die goddelose uiteindelik vernietig word, want daar kan nie twee wees wat dieselfde erfporsie kan hê nie. Om die rede sal die goddelose deur vuur verteer word en sal hulle wees asof hulle nooit bestaan het nie.

Matt 25:41   

Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.”
 
God het die helse vuur eintlik vir die duiwel en sy engele berei. Daar sal ‘n tyd kom dat selfs die ongehoorsame engele vernietig sal word. Hulle sal nie toegelaat word om vir altyd in sonde voort te leef nie. In dien hulle toegelaat sou word, moet God ook die goddelose mensdom toelaat om in sonde voort te leef en dit is juis wat God wil verhoed. Hy wil sonde totaal uit die heelal verwyder hê. Om die rede moet God van die oorsprong van sonde, naamlik Satan, ontslae raak.

Eseg 28:18,19      

Weens die menigte van jou ongeregtighede, deur die onreg van jou koophandel, het jy jou heiligdomme ontheilig; daarom het Ek ‘n vuur uit jou binneste laat uitgaan; dit het jou verteer, en Ek het jou tot as gemaak op die aarde voor die oë van almal wat jou gesien het.  Al jou bekendes onder die volke is ontsteld oor jou; jy het ‘n verskrikking geword en sal daar nie meer wees tot in ewigheid nie.”

In die profesie teen Tirus word die oorsprong en die karaktertrekke van Satan geopenbaar (v.12-17). In verse 18 en 19 word die uiteindelike lotsbestemming van die Satan weergegee. ‘n Vuur sal uit sy binneste uitgaan wat hom sal verteer (“tot as maak”), sodat hy nie meer daar sal wees tot in ewigheid nie. Die ewige straf op Satan sal deur die Tweede Dood (poel wat brand met vuur en swawel) voltrek word.

Jes 47:14   

Kyk, hulle het geword soos stoppels, vuur het hulle verbrand;  hulle kan hulself nie red uit die mag van die vlam nie - dit is geen kool om by warm te word nie, geen vuur om daarvoor te sit nie!”

Dit is nie 'n warmmaak vuurtjie vir die koue nie, maar 'n vernietigingsvuur vir sonde. God wil 'n gereinigde Heelal hê. God se ewige vuur sal aanhou brand totdat daar geen spoor van sonde sal wees nie.

Klaagl 4:6   

Want die ongeregtigheid van die dogter van my volk was groter as die sonde van Sodom wat soos in ‘n oomblik omgekeer is, sonder dat iemand die hand daaraan geslaan het.”

Die Here maak dit duidelik dat God nie ‘n Tiran is wat sonde vir ewig sal laat brand nie. Soos Sodom wat in ‘n oomblik (baie kort tydjie) vernietig is, so sal Satan, sy bose engele, en die goddelose, in ‘n kort tyd vernietig word.

 

Gaan na die volgende studie:  KAN DIE HERE DIE MENS NIE NOG 'N KANS GEE NIE?

bottom of page