top of page

KAN DIE HERE DIE MENS NIE NOG 'N KANS GEE NIE?

Die vernietiging deur die Vuur van God, klink so verskriklik, so finaal. Kan die mens nie 'n tweede kans gegun word nie? Die Here het alreeds! Adam en Eva het ons eerste kans op die Ewige Lewe verbrou weens ongehoorsaamheid. Voor die grondlegging van die wêreld, het God alreeds 'n plan vir ons tweede kans uitgewerk. Die kruisdood van Christus in die plek van die sondaar, is daardie "Tweede Kans."

Hebr 9:27    

En net soos die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat Hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid.”

Die mens ontvang hierdie kort geleende lewe om sy sondesaak met sy Skepper reg te maak. Na hierdie lewe volg die oordeel. Hierdie lewe wat ons nou deelagtig is, is dus ons tweede en laaste kans om ons saak met God reg te maak. Christus is net een kans gegun om die sonde in die vlees te oorwin, nie baie kanse nie. Indien Hy in daardie kans, net een sonde gepleeg het, kon Hy nie as ons Verlosser gedien het nie.

DIE GESKIEDENIS VAN DIE KRUIS

Joh 3:14,15    

En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.”

Die geheim van die Evangelie lê opgesluit in die dood van Christus aan die houtkruis op Golgota.

Die kruis is 600 jaar vC. deur die Fenecïers uitgevind. Dit is later deur die Egiptenare oorgeneem en deur die Romeine verfyn en gebruik vir slawe wat dros en vir uiterste misdadigers.
 
Om ‘n kruisdood te sterf, verteenwoordig die grootste oneer en smaad wat 'n mens aangedoen kan word. Dit was die ergste straf denkbaar, fisies en geestelik. Dit het tussen 3 tot 5 dae geneem, voor die slagoffer weens uitputting, blootstelling, pyn, honger en dors, gesterf het.

Baie mense lees die verhaal van die kruisdood van Jesus vanuit die oogpunt van ‘n Westerling: Dit was ‘n Romeinse bevel, wat Jesus tot die dood veroordeel het. Jesus was aan ‘n Romeinse kruis gespyker. Jesus het ‘n gewone misdadigersdood gesterf. Sy dood het geen verlossingswaarde gehad nie, want dit was deur Romeine voltrek.

DIE VLOEK VAN DIE KRUIS VOLGENS JOODSE DENKE

Deur die voltrekking van die straf en dood van Jesus uit die oogpunt van die Jode van die NT te beskou, verkry die kruisdood ‘n heel ander betekenis.

Joh 19:5-7  

“En Jesus het uitgekom buitentoe en die doringkroon en die purperkleed gedra. En Pilatus sê vir hulle:  Dáár is die mens!  En toe die owerpriesters en die dienaars Hom sien, skreeu hulle en sê: Kruisig, kruisig Hom! Pilatus sê vir hulle: Neem julle Hom en kruisig Hom, want ek vind geen skuld in Hom nie. Die Jode antwoord hom: Ons het 'n wet en volgens ons wet moet Hy sterf, omdat Hy Homself die Seun van God gemaak het.”

Volgens die Joodse Wet moes Christus sterf weens Godslastering ('n Mens wat voorgee om God te wees).

Deut 21:22,23    

En as in iemand 'n sonde is wat die doodstaf verdien en hy gedood word en jy hom aan 'n paal ophang, dan mag sy lyk nie aan die paal oornag nie, maar jy moet hom sekerlik dié dag nog begrawe;  want een wat opgehang is, is deur God vervloek.  En jy mag jou land wat die Here jou God jou as erfenis sal gee, nie verontreinig nie.”

Die Wet van Moses het aanbeveel dat 'n godslasteraar deur steniging gedood moes word (Lev 24:16) en die Jode van die NT het dit ook so verstaan (Joh 10:31-33). Elke keer wat hulle probeer het om Jesus te stenig, het Hy hulle net eenvoudig ontglip.

Vir die NT-Jode het die straf van Kruisiging veel meer betekenis gehad, as net steniging! Na vele stenigingspogings, het hulle hul nou op Sy kruisiging beroep. Waarom? Kruisiging het beteken:

- die "ophang aan 'n paal," óf
- om deur God vervloek te wees, óf
- om die Straf van die onvergeeflike Sonde te ondergaan.

Vir die Jode van die NT het die kruisdood van Jesus die Ewige straf beteken. Hulle wou hê dat God se Vloek vir ewig op Hom moes rus. Jesus moes Sy lewe vir ewig aflê, om dit nooit weer te kon opneem nie. Sodoende sou Hy nie kon deel in die opstanding in die laaste dag nie. Hy moes deur God verdoem gewees het tot die Ewige Dood!

 

Gaan na die volgende studie:  DIE BETEKENIS VAN DIE KRUIS

bottom of page