top of page

DIE WEDERKOMS VAN JESUS

 

HOE WORD DIE WEDERKOMS VAN JESUS DEUR DIE BOEK OPENBARING BESKRYF?

Openb 19:17-21    
“En ek het een engel sien staan in die son; en hy het met 'n groot stem uitgeroep en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lug vlieg:  Kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die grote God, dat julle kan eet die vlees van konings en die vlees van owerstes oor duisend en die vlees van sterkes en die vlees van perde en van die wat daarop sit, en die vlees van almal, vrymense sowel as slawe, klein sowel as groot.  En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leërs versameld gesien, om oorlog te voer teen Hom wat op die perd sit, en teen sy leër. En die dier is gevange geneem, en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het, waarmee hy húlle verlei het wat die merk van die dier ontvang en sy beeld aanbid het.  Lewend is die twee gewerp in die vuurpoel wat met swawel brand.  En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van Hom wat op die perd sit;  en al die voëls is versadig van hulle vlees.”

Die wederkoms word beskryf as 'n groot maaltyd wat deur God berei is vir die voëls van die hemel. Almal wat die merkteken van die dier ontvang het (Sondagviering aanvaar het), is weerloos teen die Dier en die valse Profeet se misleidings. Hulle word opgemaak tot opstand teen Jesus en Sy leër. Tydens die wederkoms sal die Dier en die valse Profeet vernietig word deur 'n goddelike vuur. Almal wat die merk van die Dier het, word deur Jesus gedood, want hulle het self gekies om aan die kant van die Dier te wees.

IS DAAR 'N TWEEDE KANS?

2 Kor 5:10    
“Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad.”

 

Elke mens het lewe uit die hand van God ontvang. Ons word geoordeel na dit wat ons in die liggaam verrig het, terwyl ons die geleende lewe benut het. Daar is geen tweede kans IN die dood, of NA die dood nie.

Hebr 9:27,28    
“En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel, so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid.”

Die mens het net één kans, en daardie kans moet hy benut terwyl hy lewe. Na die dood kom God se oordeel, nie 'n tweede kans op verlossing nie. Ons moet nóú reageer op God se oproep, terwyl daar tyd is, later mag dalk vir altyd te laat wees. Spyt kom altyd te laat, en Jesus waarsku ons daarteen om nie ons saak met Hom uit te stel, tot dit te laat is nie.

Openb 6:15-17    
“En die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge,  en vir die berge en die rotse gesê:  Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam;  want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?”

Die 6de Seël wys dat die goddelose sal treur en rou omdat hulle nie gereed is vir Jesus se koms nie. Dit is 'n afskuwelike dag, want hulle kon gered gewees het, maar spyt kom altyd te laat! Vir hulle wag die ewige straf!
 
2 Thess 1:6-8    
“...aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie.”

God sal met die wederkoms wraak uitoefen op al die goddelose, omdat hulle Jesus en sy verlossingsplan vir hulle redding, verwerp het en omdat hulle die wat Hom wou volg, onderdruk het. Daar is geen sprake van 'n tweede kans ná die wederkoms nie. Selfs vir die Jode sal daar nie ‘n tweede kans (tydens ‘n sogenaamde Futuristiese 7 jaar) wees nie!

Jer 4:23-25    
“Ek het na die aarde gekyk, en dit was woes en leeg;  ook na die hemel, en sy lig was daar nie.  Ek het na die berge gekyk, en hulle het gebewe, en al die heuwels het geskud.  Ek het gekyk, en daar was geen mens nie, en al die voëls van die hemel het weggevlieg.”

Na die wederkoms, is die aarde woes en leeg, soos dit was voor die skepping. Die sewe laaste plae, veral die sewende met sy hael en verskriklike aardbewing, het alles vernietig. Daar is geen lewende mens op die aarde oor nie. Die goddelose is dood, die voëls van die hemel se maaltyd is verby en die regverdiges is in die hemel. Die bruilofsmaal van die Lam en die Bruid, het so pas begin (Matt 26:29). Groot vreugde heers in die hemel onder die verloste skare wat van die dood en Babilon bevry is.  

2 Pet 3:9,10    
“Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar Hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom.  Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand.”
 
God se lankmoedigheid met sonde en hardkoppige sondaars, gaan nie vir ewig duur nie. Ons mag nie langer uitstel nie! Nóú is die tyd om ons saak met God reg te maak, vóór die 7 laaste plae en vóór Jesus se wederkoms.

2 Pet 3:17,18    
“Noudat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op jul hoede wees dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit jul eie vastigheid nie.  Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus.  Aan Hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid.  Amen.”

Ons moet op ons hoede wees vir menslike dwaalleringe en teoriëe, wat nie op God se Woord gegrond is nie. Ons moet toeneem in kennis (genade en waarheid - Joh 1:14) van Jesus, ons Verlosser, soos die Gees van die Waarheid dit aan ons in die Woord van die Waarheid openbaar.

1 Joh 3:1-3    
“Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word!  Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit Hom nie geken het nie.  Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie;  maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.  En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is.”

Almal wat wag dat Jesus moet kom, sal die reinheid van karakter wat hulle Skepper en Verlosser kenmerk, nastreef. Hulle sal nie onbybelse leringe en teorieë, hoe logies dit ookal mag klink, aanvaar nie. Al hulle krag word ingespan om die Heilige Gees toe te laat om hulle lewens tot geloofsgehoorsaamheid te bring, onderdanig aan Hom wat hulle eerste lief gehad het, en Homself vir hulle oorgegee het, om hulle te red (Rom 5:5-11; 2 Kor 5:17-21).
 
KORT OPSOMMING:

[Dan. 12]
Michael verskyn wanneer die grootste benoudheid op aarde is, omdat Babilon (koning van die Noorde) God se volk bedreig.

[Matt. 24]
Jesus verskyn met heerlikheid; stuur Sy engele uit met harde trompetgeluid en hulle samel die regverdiges, hoorbaar, sigbaar en met groot heerlikheid, in.

[1 Thess. 4]
Dooie regverdiges word tydens die wederkoms onverganklik opgewek. Al die regverdiges ontmoet Jesus in die lug.

[2 Thess. 1, 2]
Sy verskyning is soos vuur en vlam, wat die goddelose gaan vernietig.

[Openb. 6]
In hul benoudheid roep die goddelose: "Berge val op ons, heuwels bedek ons!" Hulle is nie gered nie!
 
[Openb. 19]
Maaltyd van die voëls breek aan; die Dier en die valse Profeet is vernietig; almal wat die merk van die Dier aanvaar het, is dood.

[2 Pet. 3] 
Die wederkoms vernietig al die werke van goddeloosheid wat op die aarde geskep was, met vuur.

[Openb. 20] 
Die Aarde is woes en leeg; die regverdiges is in die hemel en die goddelose is dood. Satan is gebind vir 1000 jaar. Daarna vind die Oordeel plaas en die goddelose ontvang hulle straf - die ewige dood.

[Openb. 20, 21]  
Die Nuwe Jerusalem is die hoofstad van die Nuwe Aarde. Al die regverdiges sal God daarin kom aanbid. Sonde en goddeloosheid, bestaan nie meer nie, so ook hartseer en droefheid - die ou dinge het verby gegaan - alles is nuut.

 

HOE STAAN U SAAK MET GOD? IS U GEREED OM JESUS OP DIE WOLKE VAN DIE HEMEL TE ONTMOET?

 

WIL U GRAAG GEREED WEES WANNEER HY KOM OP DIE WOLKE?

Jesuits Created The Secret Rapture & 7 Year Tribulation, & Both Are False Doctrines And Unbiblical

Gaan na die volgende afdeling:  25. Die Duisend Jaar van Openbaring

bottom of page