top of page

21. DIE MISLEIDENDE STRATEGIE VAN DIE LAM WAT PRAAT SOOS 'N DRAAK

BABILON MISLEI DIE WÊRELD DEUR WONDERS EN TEKENS IN DIE TYD VAN DIE EINDE


Die valse drie-eenheid, Babilon, sal aan die einde van die wêreld se geskiedenis, 'n verwoede poging aanwend om die mensdom in haar mag te kry, teen God, Sy Woord en die ware Vrou (Kerk) se nakomelinge (oorblyfsel). Die Valse "heilige gees" (afvallige Protestantisme) gaan hom toespits op wonders en tekens wat die menslike sintuie sal verwar! Die mens sal moet kies tussen die Woord van God (al sê jou menslike sintuie anders) en wondertekens van Satan (al is dit lynreg teen die beginsels van die Woord van God!). ‘n Goeie voorbeeld is die New-Age Beweging wat ‘n samesmelting is tussen Christelike-, Spiritistiese- en Heidense godsdienstige filosofiese beginsels.

Openb 16:13,14    

“En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.”

Die valse Driemanskap, die Draak, die Dier en die Valse Profeet, bring elk ‘n spiritistiese boodskap tot die wêreld. Uit elkeen se mond (die boodskap wat hulle verkondig) kom daar ‘n onrein gees wat tekens doen. Tekens en wonders is bonatuurlike verskynsels wat of van God of van die Bose kan kom. In die geval kom dit vanaf Afvallige Babilon (Draak, Dier en Valse Profeet) en word gebruik om die wêreld te oorreed om hulle valse leringe na te volg, en so in opstand teen die God van die hemel te kom (Sien ook 1 Tim 4:1).

Matt 24:24    

“Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei.”

In Jesus se eie profesie oor die toekoms (Profetiese Rede) waarsku Hy sy kinders, dat baie valse profete en christusse se taak in die Tyd van die Einde sal wees om die hele wêreld te mislei deur groot tekens en wonders te doen.   
 
2 Thess 2:8-10    

“...en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak, hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie.”

Voor Jesus se wederkoms, sal die ongeregtige, sy verleidingswerk verrig met allerhande kragtige dade, tekens, wonders van die leuen en allerhande verleiding van ongeregtigheid. Dit word die krag van die dwaling genoem. Dit is ‘n baie raak beskrywing van die Valse Profeet se werking (2de Dier van Openb 13:13, 14), in samewerking met die 1ste Dier (Pousdom). Die oomblik wat hy sy mond oopmaak, kan die duidelike stem van die Draak (Satan) gehoor word.

DIE TWEEDE DIER / VALSE PROFEET
(AFVALLIGE PROTESTANTISME)


Openb 13:11    

“En uit die aarde het ek ‘n ander dier sien opkom, en hy het twee horings gehad net soos ‘n lam en het gepraat soos ‘n draak.”

Hierdie Dier (koninkryk / Mag) kom uit die aarde. Al die ander Diere verskyn uit die see - menigtes, volke, nasies en tale (Openb 17:15). Hierdie 2de Dier verskyn egter uit die aarde waar daar nie so baie menigtes, volke, nasies en tale bestaan nie - die nuwe wêreld. Soos reeds in die vorige lesing gemeld, is die V.S.A. die enigste volk om, om en by die tyd toe die 1ste Dier sy dodelike wond in 1798 nC. ontvang het, op die toneel te verskyn (1789 nC. om presies te wees).

As ‘n jong nasie het dit twee horinkies (koninkryke / magte). Die V.S.A. is ‘n tweeledige koninkryk wat berus op (1) Godsdiensvryheid en (2) Menseregte, soos dit in sy Konstitusie of Handves van Menseregte vervat is. Die V.S.A. het uitsluitlik as ‘n Protestantse Nasie ontstaan toe Christene gevlug het van Pouslike onderdrukking. Dit sou egter met die verloop van tyd, verander.
 
Met volwassenheid sou die Protestante V.S.A., die boodskap van die Draak (Satan) uitdra. In 1848 het Moderne Spiritisme aan die huis van John D. Fox begin en in 1986 is dit as ‘n wettige Godsdiens in die V.S.A. erken. Vandag is die V.S.A. die grootste Sentum vir die verspreiding van Spiritistiese, Heidense en wêreldse materiaal - musiek, films, boeke, speelgoed, wat morele en christelike agteruitgang tot gevolg het, en wat die hele wêreld besoedel, omdat hy slaafs nagevolg word.

Openb 13:13,14    

“Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense.  En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het.”

Die Tweede Adventbeweging van die 1800 - 1850's het die grootste omvang in die V.S.A. gehad. Die hoofstroom Kerke het egter die Oordeelsboodskap van die 1ste Engel (ongelukkig) verwerp (Openb 14:6, 7). Die 2de engel se boodskap het veral op die V.S.A. van toepassing geword, omdat die grootste openbaring van, en verkondiging van die Oordeelsboodskap (1ste engel) op die kontinent, waar die meeste Protestante Kerke in die wêreld verteenwoordig was, verkondig is. Met die verwerping van die 1ste engel se boodskap, sou Afvallige Protestantisme deel van die Babilon Stelsel word, omdat dit sy rug op God se waarheid gedraai het, en leringe van mense begin aanhang het, soos Preterisme en Futurisme, in die plek van die Bybelse Historiese Metode van Bybelvertolking.
 
Die volgende stap deur die Valse Profeet (Afvallige Protestantisme), sou wees om die wêreld sover te kry om die 1ste Dier (Pousdom / Antichris) hulde te bring. Dit sou hy doen deur die wêreld met tekens te verlei om ‘n beeld vir die Pousdom op te rig. Deur dit te doen word die 1ste Dier (Valse christus) aanbid en so word die Draak (valse vader) ook aanbid.

2de DIER SE SPESIALE TEKEN VAN VERLEIDING: VUUR UIT DIE HEMEL

Openb 13:13    

“Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense.”
 
Voordat die 2de Dier (Afvallige Protestantisme of die Valse "heilige gees") die Pouslike Sondag op die mense sal kan afdwing (deur wetgewing), sal dit 'n Teken aan die mense moet voorhou wat die erkenning van sy "goddelike oorsprong" sal moet bewys. Deur hierdie misleiding sal die mensdom glo dat die "vuur uit die hemel," van God is.  Waarom sal hulle dit glo?

 

Gaan na die volgende studie:  GOD BEWYS SY OPPERHEERSKAPPY

bottom of page