top of page

'N BEELD TER ERE VAN DIE 1ste DIER (POUSDOM)

Openb 13:13,14    

“Hy doen ook groot tekens, sodat hy selfs vuur uit die hemel laat neerdaal op die aarde voor die oë van die mense.  En hy verlei die bewoners van die aarde deur die tekens wat hom gegee is om voor die oë van die dier te doen, deur aan die bewoners van die aarde te sê dat hulle 'n beeld moet maak vir die dier wat die swaardwond ontvang en lewendig geword het.”

Satan sit agter die 2de dier om die hele wêreld weer in die kamp van Rome te kry. Die "vreemde tale" (Glossalalia) en veral wonderwerke en tekens, wat by die meeste Charismate voorkom, is almal van bonatuurlike aard - Spiritisties (Openb 16:13,14). Satan se doel is om Protestant, Katoliek en Heiden saam te bind in moderne Babilon, deur 'n valse "vuur uit die hemel," wat aanvaarbaar is vir alle godsdienste van die wêreld, Christelik en nie-Christelik!

Die 2de Dier sal die wêreld dwing om 'n beeld vir die Pousdom op te rig. Wat is die betekenis van 'n beeld? ("Dit is 'n Geestelike opvatting algemeen aanvaar deur lede van 'n groep wat simbolies is van 'n basiese houding teenoor iets, 'n volk, 'n klas, ens." - HAT)  

Die houding van die godsdienste van die wêreld is besig om te verander na die erkenning van die moederskap van Rome deur Sondag as algemene rusdag te aanvaar, deur die "goddelike" ondersteuning van die "vuur uit die hemel" (gestuur deur die Draak - Satan self).
 
Openb 13:15-17    

En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie.  En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word; sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.”

Sodra die Protestante van die V.S.A. hul grondwet wysig (deur samewerking tussen Protestant en Katoliek), om die vereniging van Kerk en Staat te bewerkstellig, sal Sondagwette weer ingestel word tot eer van die Pousdom se gesag van tradisie.

Die Bybel toon “dat die Verenigde State die mag is wat voorgestel word deur die dier met die lamshorings en dat hierdie profesie vervul sal word wanneer die Verenigde State Sondagviering verpligtend maak, naamlik die dag wat volgens Rome die merkteken van sy gesag is. Maar in hierdie huldebetoning aan die pousdom sal die Verenigde State nie alleen staan nie. Die invloed van Rome in die lande wat voorheen sy heerskappy erken het, is nog glad nie dood nie. Die profesie voorspel ‘n herstelling van daardie mag...(Openb 13:3)... In beide die Ou en die Nuwe Wêreld sal daar hulde betoon word aan die pousdom deur die verering van Sondag, die instelling wat uitsluitlik berus op die gesag van die Roomse Kerk.” E.G. White, Die Groot Stryd, Kenilworth, 1939, bl.550.
 
“Ons vaardig hiermee ‘n dekreet uit, in hierdie pastorale brief, in die sin van ‘n byeenroeping van Mnr die Aartsbiskop, Biskoppe, Vaders, Diakens of afgevaardigdes van die verskillende ortodokse gemeenskappe van Brazilië, vir ‘n buitengewone sinode op die datum wat verskyn op die Roomse dokument, van die heilige Pous of Vader, Johannes Paulus II, opvolger van die Apostel Petrus met die titel: Dies Dominiqui (Sondag), wat die Sondag verhoog as ware dag van die Here deur die deug van die Opstanding van CHRISTUS... In hierdie Heilige Sinode, sal dit [die onderstaande 9 punte] deeglik bespreek word deur die Federasie van die Katolieke Ortodokse Apostoliese Sinode, in die Weste, met die verteenwoordiging van die superieure patriarge van die heilige Oosterse kerke, terwyl ons eie patriarg daar sal wees, sy eksilensie Mnr Elias IV, en die verteenwoordiger van die patriargi van die Premier van Rusland en gesaghebbendes van die Rooms Katolieke Apostoliese Kerk, deur die APOSTOLIESE AANKONDIGER VAN DIE NCOB (National Conference of Bishops of Brazil)

1.    Dat ons nie langer diegene kan verdra wat enige ander dag deur enige ander godsdiens onderhou, sonder die volle toestemming van die Heilige Vader of Pous, aangesien die katolieke skrywers voorbeelde gegee het in Mattheus, Markus, Lukas en Johannes; dat hulle geen ander dag noem, as die dag van die Here of Sondag; die enigste dag van die opstanding van Christus nie. Daarom kan ons geen ander Evangelie aanvaar nie (Gal 1:6-9).

2.    Dat ons geen ander Lering sal duld wat geloof in ‘n ander dag oplê, om te onderhou, met ‘n “so sê die Bybel” of die heilige tradisie in die Liturgie nie (Jes 1:13,14).

3.    Dat ons nie Jode of Sabbathouers, Adventiste, of ander sektes sal duld wat nie die dag van die Here, of Sondag, onderhou nie, en wat daarop uit is om die gedagtes van die mense op te voed met groot teologiese afwykings teen die morele en goeie gebruike, soos geleer deur die ryke tradisies van die Heilige Kerk.

4.    Dat ons nie diegene sal duld wat probeer om die gegewe bevele te vermy van die Heilige Vader of Pous, met betrekking tot die dag van die opstanding van die Here of Sondag, nie.

5.    Dat ons nie argumente vanuit die Bybelse teks sal duld wat na ons toe kom, soos wat nie verduidelik word deur die Magistraat van die Rooms Katolieke Apostoliese Kerk nie, wat die hele wêreld sal oorheers in vervulling van die Woord van God, vanaf Genesis tot Openbaring.

6.    Dat ons nie die onderhouers van ander dae sal duld, as dit nie die Heilige Sondag, of beginseldag van die opstanding van die Ewige Vleesgeworde God is nie, en in eerbiedwaardigheid daaraan, sal ons verplig wees om dit te vervul wat voorgeskryf is in die goddelike godsprake opgelê deur die Rooms Katolieke en Apostoliese Kerk.
 
7.    Dat ons nie oortreders van die dag van die Here of Sondag, sal duld nie; indien hulle [dit] sou [oortree], sal hulle verantwoordelik gehou word deur aanklagte voor die regse howe; wat hulle moet berispe, en die keuse van die vrye gewete van die ongehoorsames moet inkort, wat dwalend en oproerig is, ten opsigte van die wette soos deur Rome opgelê (deur die oppermag van die pous, beskermer van die goddelike wette), en dat hulle deur hom geoordeel sal word en deur niemand anders nie.

8.    Dat ons nie oortreders sal duld nie, en dat ons deur die Verenigde State (U.N.) ‘n baie erge straf sal versoek vir diegene wat ongehoorsaam is sedert 1844, wat ons Katolieke Mense, wat onkundig is omtrent die vuil belange van hierdie oortreders; vir hulle kudde roof, ...wat daarop uit is om die Heilige Vader of Pous teë te gaan, met hul nagemaakte lering van Saterdag-onderhouding en die nagemaakte onsterflikheid van die siel, die twee grondbeginsels van hul verskillende ketterye, wat ‘n skeur in die wêreld veroorsaak.

“NEEM DIE NODIGE STAPPE”

9.    Dat ons nie hierdie oortreders sal duld nie en dat ons die Amerikaanse Owerhede van die V.S. [U.S.] sal versoek, in die sin van tussenbyde treding, om die nodige beslaglêende stappe sal neem t.o.v. die besittings van hierdie oortreders, van hulle drukperse, hulle weeshuise, hulle hospitale, hulle skole of verenigings, sal neem. WANT HIERDIE, IS DIE DRINGENDE BRIEF, OM VIR EENS HIERDIE VALSHEID TE VERNIETIG.

Brief PHO / 125 / 98, Geteken deur: CRISOSTOMOS MUSSA MATAMOS, Don Atanacio Contamimedes, Don Ignatios Tafferh Parah, Don Eusebio Santo Pace, te Belo Horizonte, 12 de [maand], 1998.

Die volgende dekkingsbrief het bogenoemde dekreet vergesel: Catholic Apostolic Church, Patriarchal Orthodox, Nicolas Archdiocesis San Pablo, Holy Church of Brazil, Omnibus Has Lilleras Visuris, Salutem et Benedictionem in Dominjo.

“Uitspraak en openbaarmaking van die apostoliese brief van sy heiligheid die pous, Johannes Paulus II, wat die dag van die Here verhef in ‘n rondgaande dokument [omsendbrief]: Sondag; m.a.w. Sondag as die merk of teken van sy pouslike gesag, hoof dag van die opstanding van Christus as opvolger van die apostel, of Heilige Petrus, outydse visserman van Galilea en Kapernaüm.  
 
“... Aangesien hierdie dokument ons inlig tot die verpligting, nie net om Sondag as die ware dag van die Here te hou nie, maar om te heilig, soos dit beveel is deur die heilige kerk, deur die heilige Vader of Pous van die Ekumeniese Raad wat in die volgende dae ons verwyderderde (separated) en afvallige Protestantse broeders sal terugbring, of hulle wat afgewyk het van ons Katolieke of Apostoliese geloof, en wat die Heilige Vader Johannes Paulus II, te bekommerd laat."

“Daarom is daar ‘n dringende behoefte, om die Apostoliese Brief: Dies Domensi (Sondag), met sy gedetaileerde bladsye omtrent die saak van groot belangrikheid [Sondagsheiliging], vir die Kerk van Christus wêreldkundig te maak, met die akkuraatheid wat nie gedurende die Middeleeuse Heilige Inkwisissie bereik kon word nie volgens die geloofsbriewe, in die hof van die heilige nering, met aantreklikheid vir alle Evangeliese / Lutherse (“Evangelicals”), Spiritualistiese /  Spiritisties (“Spiritualistic”) of andere; [sodat hulle kan kom] tot die ewige vaderlike arms van die Kerk van God, deur die Heilige Vader of Pous, op die één enkele voorwaarde van die Heiliging en stiptelike Onderhouding van Sondag, ‘DIE WARE DAG VAN DIE HERE.’”  geteken, Mnr Nicolas Gomez van Silva, Biskop en Plaasvervangende Oorgewer van die Heilige Siriese Ortodokse Kerk van Antioquiz in Brazilië.

 

Gaan na die volgende studie:  HET MENSE REEDS DIE DIER MERKTEKEN?

bottom of page