top of page

ARMAGÉDDON

Openb 16:12    
“En die sesde engel het sy skaal uitgegooi op die groot rivier, die Eufraat, en sy water het opgedroog, sodat die pad van die konings wat van die Ooste af kom, reggemaak kon word.”

Met die sesde plaag begin die aftel program vir Armagéddon. Jesaja het die ondergang van Babilon gebruik as simbool van die val van Satan (Jes 14:12-14). Die val van Moderne Babilon, sal die simbool wees van die finale val van Satan.

Die sesde plaag word op die Eufraatrivier uitgestort. Soos die letterlike rivier deur die letterlike Babilon gevloei het, so vloei die simboliese Eufraat deur geestelike Babilon. In albei gevalle, is die rivier die lewensaar van haar bestaan.
 
Soos Kores van Persië uit die Ooste gekom en die water van die Eufraatrivier laat opdroog het (die vloei van die rivier verander het deur God se toedoen) en deur die droë rivierbedding toegang tot Babilon verkry het (Sien Jes 44:24-48:22; Dan 5; Jer 51), so ontneem die sesde plaag vir geestelike Babilon haar menslike ondersteuning (Openb 17:15).

Omdat geestelike Babilon 'n godsdienstige mag is, is die logiese gevolgtrekking, dat die opdroog van die Eufraat, die verdwyning van godsdienstige steun aan Babilon sal wees deur mense wat hom voorheen aangehang het.

Die Konings van die Ooste is simbolies van Jesus en Sy leër (engele) wat sal verskyn om Sy kinders te red.  Hierdie plaag (onttrekking van steun aan Babilon), berei die weg voor vir die koms van Jesus! (Eseg 43:4; Matt 24:27). Let wel, Sy koms het nog nie aangebreek nie.
 
“Die term ‘konings van die ooste’ het aanleiding gegee tot die idee van ‘n magstryd tussen die (huidige) Ooste en Weste. Amerika, Rusland en China het prominente rolle in die vertolking gevul. Soos wat die vertolking vergeestelik het, het die betekenis van die ‘konings van die ooste’ ook verskuif na Christus en sy engele...”

“As ons aanvaar dat Johannes die val van Babilon... gebruik het as simboliek vir die val van Roomse Babilon, dan is daar seker meriete in die laaste siening [Jesus en sy engele is die konings van die Ooste]. Kores het van die Ooste af gekom. Hy is in Babilon as verlosser deur die volgelinge van Marduk (Babiloniese afgod) verwelkom. Maar meer as dit, hy is deur Jesaja as die Here se gesalfde (Jes 45:1) genoem. Hy was die Here se instrument vir die verlossing van sy volk. Kores het die eerste dekreet uitgevaardig vir Israel om terug te keer na hulle land (Esra 1). Hy kan tereg as tipe gebruik word van Christus as Verlosser.” Dr. I. J. van Zyl, Openbaring Almanak, Esdea Boeke, 1995, Oktober 18.
 
Openb 16:13,14    
“En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom.  Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.”

Omdat menslike steun vir Babilon vervlou, weens die opdroog van die Eufraatrivier, sal Babilon in ‘n laaste poging d.m.v. Spiritisme die gevalle mensdom probeer aanspoor teen die God van die hemel en sy volgelinge wat “die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar.”

Die 3 valse boodskappe van die geeste van duiwels is: (1) die onsterflike siel; (2) Sondagviering (3) Talepraat en kragtige dade. (Sien die vorige lesings vir agtergrond: Sopies uit die beker van Babilon; Die derde engel se boodskap; Die misleidende strategie van die Lam wat praat soos ‘n Draak)

Openb 16:16    
“En hulle het hul versamel op die plek wat in Hebreeus genoem word Armagéddon.”
 
Die woord "Armageddon" word net een maal in die Bybel gebruik (Openb 16:16) en beteken letterlik "die berg van Megiddo." Die vlakte van Megiddo waar Josafat teen die vyand geveg het, het geen berg nie, maar was 'n geweldige oorwinning vir die volk (2 Kron 20:1-29). Die naaste berg, Karmel, is ±40 km daarvandaan geleë en was nóg ‘n plek van oorwinning - God het Homself as die lewende God geopenbaar en die afgodiese Baälgodsdiens was ontbloot as ‘n valse misleiding deur Satan en sy valse leraars (1 Kon 18:17-40). Die profeet Joël verwys ook na ‘n soortgelyke ondervinding.

Joël 3:1,2,12    
“Want kyk, in dié dae en in dié tyd wanneer Ek die lot van Juda en Jerusalem verander, sal Ek al die nasies versamel en hulle na die dal van Jósafat laat aftrek, om daar met hulle strafgerig te hou terwille van my volk en my erfdeel Israel wat hulle onder die nasies verstrooi het, en my land wat hulle verdeel het...  Die nasies moet hulle klaarmaak en optrek na die dal van Jósafat; want daar sal Ek sit om gerig te hou oor al die nasies rondom. ...Menigtes, menigtes in die dal van beslissing, want naby is die dag van die Here in die dal van beslissing!”

Die profeet Joël vestig ons aandag op die laaste gebeure net voor die wederkoms van die Here. Die bymekaarmaak van die nasies deur die bose geeste (Openb 16:13-16) om God se volk te vernietig, word beskou asof God die nasies bymekaar bring. Eintlik is Babilon die een wat die mensdom teen God en Sy volk wil opmaak.

Dan 11:44,45; 12:1    
“Maar gerugte uit die ooste en uit die noorde sal hom [koning van die noorde - Babilon] verskrik; daarom sal hy met groot woede uittrek om baie mense te verdelg en met die banvloek te tref.  En hy sal sy paleistente opslaan tussen die see en die berg van die heilige Prag; maar hy sal aan sy einde kom, en daar sal vir hom geen helper wees nie.  En in dié tyd sal Migael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal ‘n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat ‘n volk bestaan het tot op dié tyd nie; maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan.”
 
Die koning van die Noorde - Babilon, sal homself inrig tussen die see (die volke, menigtes, nasies en tale) en die berg van die heilige Prag (Sion - God se volk, Hebr 12:22,23). Die nasies word opgesteek teen God en sy volk (144,000) in ‘n laaste poging om die waarheidslig wat nog oorgebly het, te vernietig. In die benoude oomblikke wat volg, verskyn Migael en red sy volk (Wederkoms).

Joël 2:32        
“En elkeen wat die Naam van die Here aanroep sal gered word; want op die berg Sion en in Jerusalem sal daar ontkoming wees soos die Here gesê het, en onder die vrygeraaktes die wat die Here sal roep.”
 
Joël beskryf die berg as Sion. Sion is simbolies vir die volk van God. Almal wat hulle aan die kant van God en Sy woord skaar, sal beskerm word. Sodra die groot benoudheid (verdrukking) op sy ergste woed (Hebr 12:22,23; Dan 12:1; Openb 3:10), dan sal God se volk op die laaste nippertjie gered word met Jesus (Migael) se Wederkoms. Deur gebruik te maak van die term “Armageddon” wou Johannes ons aandag vestig op die stryd tussen God se volk en die Bose magte. Soos in die verlede, sal die ware God Homself weer openbaar soos by Karmel en Megiddo. Dan sal Hy sy volk finaal van Babilon verlos.

Armageddon is die laaste groot stryd tussen Christus en Satan. Dit is 'n stryd tussen Waarheid en Dwaling, tussen Goed en Kwaad. Dit is ‘n botsing tussen Christus en Satan, wat sal gaan oor die toekoms van God se kinders. Dit is die laaste keer dat die drie afvallige godsdienste (saamgestelde Babilon) aktief aan die stryd teen waarheid sal deelneem, hierna sal hulle vernietiging in die gesig staar.

Onder leiding van Satan en sy bose engele, sal Babilon hul aanval teen God en Christus loods in die persoon van Sy getroue kinders  (Openb 16:13-16). Die Draak het hom nog altyd daarvoor beywer om die nakomelinge van God se ware kerk te vervolg - die wat die "gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar" (Openb 12:17).
 
Rede? Die volk van die Here (144,000) word nie deur die plae getref nie. Al die ander wat die merk van die Dier, sy getal of naam ontvang het, word deur die plae geteister en gepynig. Die hulp van konings (regerings) word ingeroep om Babilon se bevele af te dwing (Openb 13:14,15;16:14), net soos die middeleeuse Pousdom tydens haar vereniging van Kerk en Staat gedoen het (Openb 12:17).

Uiteindelik sal Christus Self optree en Sy volk tydens die wederkoms verlos. Die bose magte sal met vuur en swael verbrand word en die goddelose sal met die heerlikheid van Christus se verskyning vernietig word. (Openb 19:11-21).
 
Openb 16:15    
“Kyk, Ek kom soos 'n dief.  Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie.”

Hierdie insetsel deur Johannes, bevat ‘n seën vir diegene wat deur Christus se geregtigheid beklee word, en aanhou waak. Enigeen wat nie met Christus beklee is nie, sal geestelik naak (arm) wees. Die mensdom wat nou die boek van Openbaring lees, word gemaan om hul saak met God in gereedheid te kry, voor die sewe laaste plae en die groot verdrukking plaasvind, want dán, sal dit té laat wees.

Omdat Christus soos 'n "dief sal kom" (onverwags), verwag die wêreld Hom nie. Slegs diegene wat voorbereidings getref het en gereed en wagtend is, sal in hierdie uur van beproewing "salig" (geseënd) wees. Om standvastig te staan in geloof en karakter en te waak (altyd gereed te wees) vir die koms van Jesus (Matt 24:42), beteken dat ons gedurig sal vertrou op Sy geregtigheid en aan Hom alleen gehoorsaam te wees, wat ons enigste hoop op verlossing is (Matt 22:11; 1 Thess 5:1-11; Openb 3:5).

Openb 16:17-19    
“En die sewende engel het sy skaal uitgegooi in die lug, en 'n groot stem het uit die tempel van die hemel gekom, van die troon af, wat gesê het:  Dit is verby!  En daar het stemme gekom en donderslae en bliksemstrale, en daar het 'n groot aardbewing gekom soos daar nog nie gewees het vandat die mense op die aarde was nie - so 'n geweldige groot aardbewing.  En die groot stad is in drie dele verdeel, en die stede van die nasies het geval.  En die groot Babilon is in gedagtenis gebring voor God, om haar te gee die beker van die wyn van die grimmigheid van sy toorn.”
 
Die sewende plaag word in die lug uitgegooi wat die ruimte van Satan voorstel (Efe 6:12). Die plaag is universeël en tref die hele georganiseerde stelsel van Satan (Spiritisme, Pousdom en Afvallige Protestantisme), wat op die punt staan om God se volk te vernietig.
 
Die stem van God word vanaf die troon, in sy tempel, gehoor. Met dié plaag word die grimmigheid van God versoen omdat die mag van die Draak, die Dier en die Valse Profeet, finaal gebreek is.  Nou kan Hy amptelik sê: "Dit is verby."  

Hierdie aankondiging word ondersteun deur stemme, donderslae en bliksemstrale. Tesame daarmee, tref die grootste aardbewing nog, die aarde. Dit tref die groot stad Babilon en verbreek haar saamgestelde voorkoms (drie dele). Satan se magtige vereniging teen die waarheid (Draak, Dier en Valse Profeet), is vernietig. Hoe is dit vermag? Deur Jesus se Wederkoms!

Openb 16:20,21    
“En alle eilande het gevlug, en berge is daar nie gevind nie; en groot hael, omtrent 'n talent swaar, het uit die hemel op die mense geval;  en die mense het God gelaster oor die plaag van die hael, omdat sy plaag ontsettend groot was.”

Die aardbewing het eilande onder die see laat wegsak en berge het verdwyn. Terselfdertyd straf God die goddelose met hael van 'n talent  (± 21 kg) swaar. In hul pyn en lyding weier die goddelose steeds om God as die Heerser van die heelal te erken.

Job 38:22,23    
“Het jy gekom by die skatkamers van die sneeu? En het jy die skatkamers van die hael gesien, wat Ek opgespaar het vir die tyd van benoudheid, vir die dag van stryd en oorlog?”

God het Sy skatkamers met hael gevul vir hierdie dag van wraak. Hoe lank waarsku Hy nie die bewoners van die aarde om hulle te bekeer nie? Hoe lank tart die mensdom hul Skepper nie uit nie? Die dag van Sy toorn (Wederkoms) het uiteindelik aangebreek!

Eseg 38:18-23    
“Maar in dié dag, die dag as Gog teen die land van Israel aankom, spreek die Here Here, sal my grimmigheid in my neus opkom. Ja, in my ywer spreek Ek, in die vuur van my grimmigheid:  Waarlik, in dié dag sal daar 'n groot aardbewing wees in die land van Israel, sodat van my aangesig af weg sal bewe die visse van die see en die voëls van die hemel en die wilde diere van die veld en al die gedierte wat op die grond kruip, en al die mense wat op die aarde is;  en die berge sal omvergegooi word en die kranse inmekaar stort en al die mure op die aarde val.  En Ek sal die swaard oproep teen hom na al my berge, spreek die Here Here;  die swaard van die een sal teen die ander wees.  En Ek sal met hom in die gereg gaan deur pes en deur bloed;  en oorstromende stortreën en haelstene, vuur en swawel op hom laat reën en op sy leërs en op baie volke wat saam met hom is.  So sal Ek My dan as groot en as heilig laat ken en Myself bekend maak voor die oë van baie nasies;  en hulle sal weet dat Ek die Here is.”

Hier het ons weer eens die bewys van God se oordele teen die goddelose wat die volk van God bedreig. Ten spyte van Sy waarskuwings, sou die mensdom steeds teen God in opstand kom en Sy volk verdruk. 'n Reuse aardbewing, hael, vuur en swael en stortreëns, is woorde wat die aanbreek van Jesus se Wederkoms aandui.  

2 Thess 1:6-8    
“Aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie.”

Jesus verskyn op die wolke met groot heerlikheid. Geen sonde kan voor sy aangesig bestaan nie. Die lewende goddelose sal probeer wegvlug van Jesus se heerlikheid wanneer Hy deur die wolkedonkerheid breek. Met sy heerlikheidsvuur, sal Hy wraak neem op die bose.
 
Openb 6:15-17    
“En die konings van die aarde en die grotes en die rykes en die owerstes oor duisend en die magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spelonke en in die rotse van die berge, en vir die berge en die rotse gesê: Val op ons en verberg ons vir die aangesig van Hom wat op die troon sit, en vir die toorn van die Lam; want die groot dag van sy toorn het gekom, en wie kan bestaan?”

Wat ‘n vreeslike dag sal dit wees vir die goddelose, wanneer hulle besef hul aardse heerskappy van tirranie en boosheid, is verby. Hulle was al die tyd deur Babilon mislei en nou is hulle nie gered nie.

Sef 1:16-18    
“ ‘n Dag van basuingeklank en krygsgeskreeu teen die versterkte stede en teen die hoë hoekvestings.  En Ek sal die mense in benoudheid bring, en hulle sal rondloop soos blindes, omdat hulle teen die Here gesondig het; en hulle bloed sal vergiet word soos stof en hulle ingewande soos drek.  Hulle silwer of hulle goud sal nie in staat wees om hulle op die dag van die grimmigheid van die Here te red nie, maar deur die vuur van sy ywer sal die hele aarde verteer word; want Hy bring vernietiging, ja, ‘n verskriklike, oor die inwoners van die aarde.”

Sefanja het die vreeslike dag van die Here gesien. Hy het die trompetgeskal en die geroep van die aartsengel gehoor (1 Thess 4:15-17). Hy het die vreeslike benoudheid van die goddelose aanskou, wat besef dat hulle nie gered is nie (Jes 24:1,6,17-23; Jer 8:20; Mal 4:1-3).

 

Gaan na die volgende studie:  DRAERS VAN DIE HEILIGE VOORWERPE VAN DIE HERE

bottom of page