top of page

DIE GROOT VERDRUKKING

 

WANNEER VIND DIE GROOT VERDRUKKING PLAAS?

Openb 13:15-17    
“En dit is hom gegee om 'n gees aan die dier se beeld te gee, sodat die dier se beeld ook sal praat en maak dat almal gedood word wat die dier se beeld nie aanbid nie.  En hy maak dat aan almal, klein en groot, en die rykes en die armes, en die vrymense en die slawe 'n merk op hulle regterhand en op hulle voorhoofde gegee word; sodat niemand kan koop of verkoop nie, behalwe hy wat die merk of die naam van die dier of die getal van sy naam het.”

 

‘n Groot benoudheid sal in die wêreld ontstaan, wanneer almal gedwing word om ‘n beeld te maak vir die eerste dier en dit dan te aanbid. Die hele wêreld word met ekonomiese boikotte en die dood gedreig indien hulle sou weier om die dier se merk te ontvang. Die Moderne Pousdom, die Valse Profeet en Satan werk saam as Moderne Babilon (koning van die Noorde in Dan 11:45).

Openb 16:13,14   
“En ek het uit die bek van die draak en uit die bek van die dier en uit die mond van die valse profeet drie onreine geeste soos paddas sien kom. Want dit is geeste van duiwels wat tekens doen, wat uitgaan na die konings van die aarde en die hele wêreld, om hulle te versamel vir die oorlog van daardie groot dag van die almagtige God.”

Net voor die einde van die wêreld, val die 7 laaste plae. Almal wat die merkteken van die dier het (Sondagviering aanvaar), word deur dié plae getref. Tydens die sesde plaag sal die afvallige driemanskap die wêreld deur misleiding opmaak teen die Skepper en sy volk (die wat weier om die merk van die dier te aanvaar). Hierdie finale sameswering (Armageddon) vind net voor die Wederkoms plaas. Die sewende plaag sê: Dit is verby! Eilande en berge verdwyn (Openb 16:17,20). Jesus kom sy volk haal.

Dan 11:45;12:1,2    
“En hy [koning van die Noorde] sal sy paleistente opslaan tussen die see en die berg van die heilige Prag; maar hy sal aan sy einde kom, en daar sal vir hom geen helper wees nie.  En in dié tyd sal Migael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree; en dit sal 'n tyd van benoudheid wees soos daar nie gewees het vandat 'n volk bestaan het tot op dié tyd nie;  maar in dié tyd sal jou volk gered word, elkeen wat in die boek opgeskrywe staan.  En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.”

Die koning van die Noorde (Moderne Babilon) bring reg aan die einde van die wêreld se geskiedenis, 'n groot benoudheid op die aarde, hy maak die wêreld teen God se volk op (hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar). In dié tyd sal Migael (Jesus) optree. Jesus se koms sal die kinders van God uit die hande van moderne Babilon bevry. Moderne Babilon word met Jesus se Wederkoms vernietig, sonder dat iemand tot sy redding kom. Tydens dié gebeurtenis, sal die dooies uit hul grafte opstaan.

 

1 Thess 4:15,16 

"Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan."
 
In 1 Thess 4:15,16 word na die Here verwys as Een wat roep soos ‘n aartsengel (verwysing na Migael - Dan 12:1) en die gelowiges wat opstaan uit die grafte (verwysing na die wat opstaan uit die stof van die aarde - Dan 12:2).

 

(Wat jy moet weet oor die Tyd van Benoudheid!)

HOE SAL DIE WARE CHRISTUS KOM?

 

2 Thes 2:1-4,8-13    
“Maar ons vra julle, broeders, met die oog op die wederkoms van onse Here Jesus Christus en ons vereniging met Hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word nie... Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die seun van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. ...en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak, hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en die tekens en wonders van die leuen en met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur om die leuen te glo, sodat almal geoordeel kan word wat die waarheid nie geglo het nie, maar behae gehad het in die ongeregtigheid.  Maar ons moet God altyd oor julle dank, broeders wat deur die Here bemin word, dat God julle van die begin af verkies het tot saligheid in heiligmaking van die Gees en geloof in die waarheid.”
 
Voor Jesus kan kom moet die mens van Sonde (die Antichris) eers verskyn en God se plek op aarde inneem. Hy is die ongeregtige een (die wetbreker wat almal leer om dieselfde te doen). Net voor die wederkoms stel dit moderne Babilon voor, wat bestaan uit die Pousdom (die Wetbreker), die Valse Profeet (Wettelose wat tekens en wonders verrig) en laastens Satan self, van wie die ander twee afvallige sisteme hul groot mag vandaan kry.


Sodra hulle hul werk van misleiding afgehandel het, en die wêreld teen God se volk opgemaak het, sal Christus verskyn, sy volk red met Sy wederkoms en met Sy heerlikheid Moderne Babilon verdelg en tot niet maak.  

2 Thes 1:6-8    
“Aangesien dit reg is by God om die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde, en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele in vuur en vlam, wanneer Hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat aan die evangelie van onse Here Jesus nie gehoorsaam is nie.”

Met die groot verdrukking (benoudheid soos daar nog nooit gewees het nie - Dan 12:1,2) op sy ergste, sal Jesus verskyn vanuit die hemele met vuur en vlam (heerlikheid) en die goddelose vernietig (2 Thes 1:6-8).  

Matt 24:26, 27    
“As hulle dan vir julle sê:  Kyk, Hy is in die woestyn - moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binne-kamer - moet dit nie glo nie.  Want soos die weerlig uit die ooste uitslaan en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees.”

Jesus sal nie in die woestyn of die binnekamer (TV) vir jou wag nie. Sy koms sal verblindend wees soos weerlig, a.g.v. Sy goddelike heerlikheid! Dit sal nie nodig wees om mense se aandag daarop te vestig nie, want almal sal dit sien! Dit sal ook nie in die geheim plaasvind nie.

 

Openb 1:7   
“Kyk, Hy kom met die wolke, en elke oog sal Hom sien, ook hulle wat Hom deursteek het; en al die geslagte van die aarde sal oor Hom rou bedryf; ja, amen!”

Jesus sal kom met die wolke - elke menslike oog sal Hom sien kom - die goddelose inkluis. Daar sal geen “geheime” Wegraping wees nie. Die goddelose sal nie met hul goddeloosheid voortgaan nie, maar spyt wees omdat hulle nie gered is nie. Hulle is deur Babilon mislei, en is nou verlore!

Matt 24:30    
“En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.”
 
Dit is tydens die wederkoms dat die nasies sal rou. Hulle sal Jesus sien kom met majesteit en heerlikheid. 'n Verblindende skynsel van lig en geregtigheid sal Hom omhul (1 Tim 6:16; Hebr 12:29). Geen “Geheime Wegraping” van die Kerk sal plaasvind nie.

1 Thess 4:15,16    
“Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie.  Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God;  en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.”

Jesus kom Self met die stem (groot geroep) van 'n aartsengel en met die basuin van God. Trompette is blaasinstrumente wat ‘n groot lawaai kan maak. Dooie regverdiges sal die geraas en die stem van die Here self tydens die Wederkoms hoor en uit die grafte opstaan.

Matt 24:31    
“En Hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die vier windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan.”

Jesus sê dat Hy sy engele sal uitstuur met 'n HARDE trompetgeluid. Die trompet is die teken vir die engele van God, dat hulle sy kinders (hulle wat Jesus se loskopende bloed aanvaar het) maar kan insamel.

1 Kor 15:51,52    
“Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee: ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word,  in 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin; want die basuin sal weerklink, en die dode sal onverganklik opgewek word; en ons sal verander word.”

Al die regverdiges sal onverganklikheid (onsterflikheid) ontvang by die blaas van die laaste trompet (wederkoms). Die lewende goddelose sal terselfdertyd met vuur en vlam (God se heerlikheid) vernietig word.

1 Thess 4:17    
“Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug; en so sal ons altyd by die Here wees.”
 
Volgens Futurisme sal Jesus met die wederkoms die 1000 jaar op die aarde met die Jode deurbring. Maar die Bybel sê Jesus se voete sal nie die aarde raak tydens Sy Wederkoms nie. Al die regverdiges sal Hom in die lug ontmoet en saam met Hom na die beloofde stad in die hemel gaan!

Jesuits Created The Secret Rapture & 7 Year Tribulation, & Both Are False Doctrines And Unbiblical

Gaan na die volgende studie:  DIE WEDERKOMS VAN JESUS

bottom of page