top of page

OPENBARING 19 TOT 22
RIDDER OP DIE WIT PERD - DIE WEDERKOMS, DIE 1000 JAAR, DIE NUWE JERUSALEM EN DIE NUWE AARDE


Openb 19:1,2    

“Halleluja, die heil en die heerlikheid en die eer en die krag aan die Here onse God! ...want Hy het die groot hoer geoordeel... en Hy het die bloed van sy diensknegte op haar gewreek.”

Openb 19:7-9    

“Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak.  En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. ...salig is die wat genooi is na die bruilof van die Lam...”

Die bevestiging word in die hemel gehoor dat God se oordele oor Babilon geregverdig is. Die bruilof van die Lam is gereed. Die bruid (die Kerk) het haar gereed gemaak sodat Jesus, die Ridder op die wit perd, haar kan kom haal. Met Sy wederkoms neem Jesus sy bruid (gelowiges deur al die eeue) na hul hemelse tuiste.

Openb 19:11-16    

“...en daar was ‘n wit perd, en Hy wat daarop sit, word genoem Getrou en Waaragtig, en Hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid.  En sy oë was soos ‘n vuurvlam...  En Hy was bekleed met ‘n kleed wat in bloed gedoop was, en sy Naam is die Woord van God.  En die leërs in die hemel het Hom gevolg op wit perde...  En uit sy mond gaan daar ‘n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan...  En Hy dra op sy kleed en op sy heup die Naam wat geskrywe is: Die Koning van die konings en die Here van die here.”

Openb 19:17    

“En ek het een engel sien staan in die son; en hy het... vir al die voëls gesê: Kom hierheen en versamel julle tot die groot maaltyd van die grote God...  En die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van Hom wat op die perd sit; en al die voëls is versadig van hulle vlees.”

Openb 20:5,6  

“En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie...  Salig en heilig is hy wat deel het in die eerste opstanding; oor hule het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeerduisend jaar lank.”

Openb 20:11,12,15   

“En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit...  En ek het die dode... voor God sien staan, en die boeke is geopen...  En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is...  En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die Lewe nie. Is hy in die poel van vuur gewerp.”

Openb 21:9,10   

“En een van die sewe engele... ...het my in die gees weggevoer ... en my die groot stad getoon, die heilige Jerusalem, wat uit die hemel van God neerdaal.”

Openb 22:7,12   

“Kyk, Ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar...  En kyk, Ek kom gou, en my loon is by My, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees... Hy wat dit getuig sê: Ja, Ek kom gou.  Amen, ja, kom Here Jesus!”

Openb 22:17    

“En die Gees en die bruid sê: Kom!  En laat hom wat hoor, sê: Kom! En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet.”
 

TABEL VAN OPENBARING 19 TOT 22

Die oordeel op Babilon is voltrek en almal gee aan God die eer. Jesus kom om sy bruid, die getroue kerk (hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar), te kom haal. Die goddelose word gedood deur vuur en al die voëls van die hemel eet die vlees van die goddelose. Vir 1000 jaar woon die regverdiges saam met Jesus in die Hemelse Jerusalem, waarna dit neerdaal op die aarde. Die goddelose van alle eeue verskyn voor die groot wit troon en ontvang die ewige dood as straf. Vuur en swawel van God uit die hemel vernietig alles wat met sonde te doen het en ‘n nuwe hemel en aarde maak sy verskyning wat deur geregtigheid bestuur word.
 
Drie maal bevestig Jesus in Openb 22, dat Hy gou gaan terugkom om sy bruid te kom haal. Om hierdie rede, rig die Gees en die bruid dan ook die uitnodiging aan almal wat wil, om die water van die lewe (die suiwere evangelie van Jesus en sy gebooie) aan te neem en deel van God se Orblyfselvolk te word.

Terug in die werklikheid, met al die visioene verby, smeek Johannes vir Jesus om gou te kom, sodat ons kan huistoe gaan!

1 Sam 7:12  

“Toe het Samuel ‘n klip geneem en dit opgerig tussen Mispa en Sen, en dit Ebenhaéser genoem en gesê: Tot hiertoe het die Here ons gehelp.”

Die Here het die volk van Israel gehelp in die stryd teen die Filistyne, sodat hulle die oorwinning behaal het. ‘n Klip moes dien as gedenksteen van daardie oorwinning oor die vyand. So het die Here sy Oorblyfsel bewaar, tot nou toe, en die vyande van God en sy volk stelselmatig ontbloot. Hierdie lesing dien as getuie, tussen ons en God, vir die oorwinnings wat ons saam met Hom in ons eie lewens behaal het, oor elke valse lering van Babilon.

 

Gaan na die volgende studie: HOOGTEPUNT VAN DANIËL EN OPENBARING

bottom of page