Inleiding tot die 10 Gebooie – Die Morele Wet van God - [Video kommentaar oor die 10 gebooie]

Geen dokument in geskiedenis het die wêreld so positief beïnvloed soos wat die 10 Gebooie (God se Morele Wet) gedoen het nie.

Die Westerse beskawing, die beskawing wat universele menseregte ontwikkel het, hom vir vroue-gelykheid beywer het, slawerny beëindig het, parlementêre demokrasie ontwikkel het, asook ander unieke prestasies, sou nie sonder die 10 Gebooie ontwikkel het nie.

Soos ons elkeen van die 10 Gebooie gaan verduidelik, sal jy sien dat hierdie Gebooie is vandag nog net so relevant is as toe hulle meer as 3000 jaar gelede gegee is. Inteendeel, hulle is so relevant dat die 10 Gebooie al is wat nodig is om van die wêreld ‘n goeie wêreld te maak, vry van wrede en onderdrukkende regerings.

Veronderstel vir ‘n oomblik ‘n wêreld waarin geen moord of diefstal plaasvind nie… In so ‘n wêreld sal daar nie ‘n behoefte wees aan weermagte, polisie, of wapens nie. Mans, vrouens en kinders sou, dag of nag, enige plek kon loop en speel, sonder enige vrees om vermoor of besteel te word.

Veronderstel verder ‘n wêreld waarin geen mens begeer wat aan ander behoort nie, ‘n wêreld waarin kinders hul vaders en moeders eerbiedig en waarin die familie-eenheid floreer. ‘n Wêreld waarin mense die opdrag eerbiedig om nie te lieg nie… Die resep vir ‘n goeie wêreld is als daar in hierdie 10 verhewe Wette.

Maar, daar is ‘n “kinkel in die kabel”! Die 10 Gebooie berus op die besef dat hulle gegee is deur ‘n Gesag hoër as enige mens, koning, of regering. Dit is hoekom die sin wat die 10 Gebooie vooraf gaan, sê:

 “TOE het God al hierdie woorde gespreek en gesê:..

Sien, as die 10 Gebooie, so wonderlik soos dit is, deur enige menslike gesag gegee is, dan kon enige persoon gesê het: “Wie is hierdie man Moses dat ons na hom moet luister?” of: “Wie is hierdie koning of koningin?” of: “Wie is hierdie regering om vir my te sê hoe ek myself moet gedra?”

So, hoekom is God onmisbaar vir die 10 Gebooie? Want, om dit so direk as moontlik te stel, as dit nie God is wat moord verkeerd verklaar nie, dan is moord nie verkeerd nie. Ja, dit is vir baie mense vandag onverstaanbaar, selfs absurd! Baie mense dink “lees ek reg? Word hier regtig gesê dat jy nie ‘n goeie persoon kan wees as jy nie in God glo nie?” Nee, verseker nie! Natuurlik is daar goeie mense wat nie in God glo nie, net soos daar bose mense is wat wel in God glo. Dan ook is daar baie mense wat ook dink: “Ek weet dat moord verkeerd is. Ek het nie God nodig om dit vir my te vertel nie.” Hierdie reaksie is slegs half waar! Ongetwyfeld, as jy ‘n Ateïs is, en jy sê: “Moord is verkeerd”, dan is dit so dat jy wel glo dat moord verkeerd is. Maar vergewe my, jy HET God nodig om jou dit te vertel. Ons almal het God nodig om ons dit te vertel. Sien, selfs al het jy op jou eie besef dat moord verkeerd is, sonder God en die 10 Gebooie “Hoe WEET jy dat dit verkeerd is?” Nie GLO dit is verkeerd nie, maar WEET dit is verkeerd…? Die feit is, jy kan nie! Sonder God is reg en verkeerd net persoonlike oortuigings en persoonlike opinies. Byvoorbeeld: Ek dink winkeldiefstal is “ok” maar jy nie. Tensy daar ‘n God is, is ALLE moraliteit net ‘n opinie en oortuigings. En feitlike elke Ateïs-filosoof het dit al erken.

Nog ‘n probleem met die sienswyse dat mens nie God nodig het om te weet dat byvoorbeeld moord verkeerd is nie, is dat ‘n klomp mense net eenvoudig nie jou sienswyse deel nie… Mens hoef nie baie ver in die geskiedenis in te gaan om dit te bewys nie. In die 20ste eeu het miljoene mense in die Kommunistiese beskawing en onder die Nazi-regering ongeveer ‘n 100 miljoen mense gedood, en dit sluit nie ‘n enkele soldaat in wat in die oorlog gesterf het nie! So, moenie te gemaklik raak met mense se vermoëns om sonder ‘n Hoër Gesag die verskil tussen reg en verkeerd te kan onderskei nie. Dit is heeltemal te maklik om omgehaal te word deur ‘n regering, ‘n radikale, of ‘n ideologie of om te rasionaliseer dat die verkeerd wat jy doen, “nie regtig” verkeerd is nie.  

Selfs al kan jy onderskei tussen reg en verkeerd, is God STEEDS nodig. Mense wat die verskil tussen reg en verkeerd ken, doen dan al die tyd die verkeerde dinge! Hoekom? Want hulle kan! Hulle kan want hulle dink niemand kyk nie. Maar as jy erken dat God die bron is van Morele Wet, dan glo jy dat Hy altyd kyk en jou gedrag sal dan beter wees. Daarom, al is jy ‘n Ateïs sal jy wil hê dat mense volgens die Morele Wet van die 10 Gebooie leef. Selfs ‘n Ateïs moet erken dat hoe meer mense glo dat God dit gegee het, en daarom nie net opinies is nie, hoeveel beter sal die wêreld dan nie wees nie!?

 

In 3000 jaar het niemand nog ooit vorendag gekom met ‘n beter sisteem as die God-gebaseerde 10 Gebooie vir die maak van ‘n beter wêreld nie, en niemand sal ooit kan nie!

God se Huweliks Kontrak -

Die 10 gebooie, is ‘n lys van moets en moenies, ‘n stel reëls om volgens te lewe, maar is nie ‘n swaar las om te dra nie. Net die teenoorgestelde – die gebooie is ‘n geskryfde getuienis vir die huweliks beloftes, ‘n vreugde en ‘n geskenk van liefde vanaf die Man aan sy Vrou, en van die Vrou aan haar Man!

 

Die gebeurtenis by die Berg Sinai was duidelik ‘n huweliks seremonie. Die Hebreërs was geroep om God se Bruid te wees tot ‘n getuie vir Hom. God het die Hebreërs geroep om Sy getroue Bruid te wees en Hy haar enigste ware Man.

In die hemel, na die opstanding, gaan mans en vrou nie getroud wees nie. God het ons geroep om Sy Bruid te wees en Hy is ons enigste ware Man. Die huwelik tussen God en Sy Bruid sal vervul word, en die feestelike Bruilof maaltyd sal gevier word tydens Christus se wederkoms. Christus is ons Brood van die Ewige lewe. God noem ons Sy “uitverkore geslag, ’n koninklike priesterdom, ’n heilige volk, ’n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat [ons] uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig.”

Verklaar jou liefde teenoor Hom. Doen dit deur Sy gebooie te handhaaf vanuit ‘n hart wat oortuig is van...

VOLMAAKTHEID :
Mat 5:48  "Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is."
Job 11:7  "Kan jy die dieptes van God peil? Of sal jy kan deurdring tot by die volmaaktheid van die Almagtige?"

HEILIGHEID :
Jes 5:16  "Maar hoog sal die HERE van die leërskare wees deur die strafgerig, en die heilige God sal Hom as die Heilige laat ken deur geregtigheid."
Lev 22:32  "En ontheilig my heilige Naam nie, sodat Ek geheilig kan word onder die kinders van Israel. Ek is die HERE wat julle heilig."
Joh 17:11  "En Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld; en Ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar in u Naam die wat U My gegee het, sodat hulle een kan wees net soos Ons."

EWIGHEID :
Gen 21:33  "En hy het ‘n tamarisk in Berséba geplant en daar die Naam van die HERE, die ewige God, aangeroep."
Jes 40:28  "Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? ‘n Ewige God is die HERE, Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen deurgronding van sy verstand nie."
Rom 16:26  "...maar nou geopenbaar is en deur die profetiese Skrifte bekend gemaak is onder al die heidene, volgens die bevel van die ewige God, tot gehoorsaamheid van die geloof."

ONVERANDERLIKHEID :
Jak 1:17  "Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie."
Heb 13:8  "Jesus Christus is gister en vandag dieselfde en tot in ewigheid."
Mal 3:6  "Want Ek, die HERE, het nie verander nie; en julle, kinders van Jakob, is nie verteer nie."

GOEDHEID :
Luk 18:19  "En Jesus antwoord hom: Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie behalwe een, naamlik God."
Ps 25:8  "Die HERE is goed en reg; daarom sal Hy sondaars leer aangaande die weg."
Kla 3:25  "Goed is die HERE vir die wat op Hom hoop, vir die siel wat Hom soek."

REINHEID :
1Joh 3:3  "En elkeen wat hierdie hoop op Hom het, reinig homself soos Hy rein is."
Ps 51:6  "Teen U alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in u oë, sodat U regverdig kan wees as U spreek, rein as U gerig hou."

REGVERDIGHEID :
Deu 32:4  "Die Rots—volkome is sy werk; want al sy weë is strafgerigte; ‘n God van trou en sonder onreg; regverdig en reg is Hy."
Jes 53:11  "Weens die moeitevolle lyde van sy siel sal Hy dit sien en versadig word; deur sy kennis sal my Kneg, die Regverdige, baie regverdig maak; en Hy sal hulle skuld dra."
1Joh 3:7  "My kinders, laat niemand julle mislei nie: wie die geregtigheid doen, is regverdig soos Hy regverdig is."

WAARHEID :
Jes 65:16  "..sodat hy wat homself seën in die land, hom sal seën by die God van waarheid; en hy wat sweer in die land, sal sweer by die God van waarheid, omdat die vorige benoudhede vergeet is en verborge vir my oë."
Joh 3:33  "Wie sy getuienis aangeneem het, het sy seël daarop gesit dat God waaragtig is."
Joh 14:6  "Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie."
Joh 16:13  "Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig."

GEREGTIGHEID :
Jer 23:6  "In sy dae sal Juda verlos word en Israel veilig woon; en dit is sy naam waarmee Hy genoem sal word: DIE HERE ONS GEREGTIGHEID."

LIEFDE :
Jes 63:9  "In al hulle benoudheid was Hy benoud, en die Engel van sy aangesig het hulle verlos; deur sy liefde en deur sy medelyde het Hy hulle verlos; en Hy het hulle opgehef en hulle gedra, al die dae van die ou tyd."
Joh 3:16  "Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê."
1Joh 4:8  "Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde."

GEESTELIKHEID :
Ps 139:7  "Waar sou ek heengaan van u Gees en waarheen vlug van u aangesig?"
Neh 9:20  "En u goeie Gees het U gegee om hulle te onderrig, en u manna het U nie van hulle mond teruggehou nie en aan hulle water gegee vir hulle dors.
1Kor 10:4  "..en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit ‘n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus."

REGTERSKAP :
Ps 7:12  "God is ‘n regverdige regter, en ‘n God wat elke dag toornig is."
Hand 17:30-31  "God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle hul moet bekeer, omdat Hy ‘n dag bepaal het waarop Hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur ‘n Man wat Hy aangestel het, en Hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur Hom uit die dode op te wek."
1Pet 4:5  "Hulle sal rekenskap gee aan Hom wat gereed staan om die lewende en die dode te oordeel."